TTB ve TMMOB 2015 Bütçesi'ne karşı 13 Aralık'ta DİSK ve KESK'in yanında olacak

TTB ve TMMOB, 2015 Bütçesi'ne karşı 13 Aralık 2014 Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek mitingde, DİSK ve KESK'in yanında yer alacaklar. TTB ve TMMOB, konu ile ilgili ortak basın açıklaması yaptı. 

 

TMMOB VE TTB 2015 BÜTÇESİNE KARŞI 13 ARALIK’TA DİSK VE KESK’İN YANINDA OLACAK…

2015 yılı bütçe kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edildi. Bu bütçeye karşı DİSK ve KESK tarafından 13 Aralık 2014 Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek mitingde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de dayatılan soyguna ve sömürüye karşı mücadeleyi büyütmek için yerini alacaktır.

DİSK ve KESK’in;

 • Bütçe, gelir dağılımını daha da bozucu değil, gelir dağılımındaki adaletsizliği giderici bir işleve sahip olmalıdır.
 • Bütçenin hazırlanmasında demokratik süreçler işlemeli, sendikalar, demokratik kitle örgütleri bütçe hazırlık süreçlerinde yer almalıdır. Halkın bütçe öncelikleri konusunda kararlara katılımını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.
 • Bütçenin hazırlanmasına toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele esas alınmalı, kadınların ekonomik kaynaklara, kamusal hizmetlere, eğitime, sağlığa ve sosyal koruma haklarına adil ve eşit bir şekilde erişimi sağlanmalıdır.
 • Silahlanma, şiddet ve savaş politikalarına dayanan bütçe anlayışından vazgeçilmelidir.
 • Kamu harcamaları işsizliği, yoksulluğu, gelir dağılımı adaletsizliklerini giderici olmalıdır, bütçe bu yönde şekillendirilmelidir.
 • Kamu hizmetlerinin eşit, ücretsiz, nitelikli ve herkese ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.
 • Kamu emekçilerinin AKP-Memur Sen Satış Sözleşmesinden kaynaklanan maaşlarındaki kayıplar derhal telafi edilmelidir
 • Emeklilikteki sefalet ücretine son verilmeli, ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.
 • Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde ve demokratik yöntemlerle tespit edilmelidir.
 • Emekçiler ve küçük esnaf üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, sermaye üzerindeki vergi yükü artırılmalıdır.
 • Gelir dağılımında adaletsizliği pekiştiren dolaylı vergiler tamamen kaldırılmalı, ortaya çıkacak kaynak ihtiyacı sermaye ve servetten alınacak vergilerle karşılanmalıdır.
 • Kamu emekçilerinin başta ücretleri olmak üzere bütün hakları özgür toplu pazarlık süreciyle belirlenmeli; siyasi iktidar, KESK ile derhal yeniden toplu sözleşme masasına oturmalıdır.
 • Eğitime ve sağlığa ayrılan pay toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenerek artırılmalıdır.
 • Kamuda istihdam eksikliği; kadrolu, iş güvenceli çalışma üzerinden ihtiyaç çerçevesinde derhal giderilmelidir.
 • Kamuda reform adı altında gündeme getirilen emek karşıtı yasalar geri çekilmeli, sosyal devleti ve demokratikleşmeyi güçlendiren, emekçilerin haklarını geliştirici yeni bir reform için, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla çalışmalar başlatılmalıdır.
 • Vergide adalet sağlanmalı, işçilerin, kamu emekçilerinin vergi dilimi artışından etkilenmemesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

talepleri TMMOB ve TTB’nin de talepleridir.

TMMOB ve TTB 13 Aralık Cumartesi günü “Emekten Yana Halk İçin Bir Bütçe!” talebiyle DİSK ve KESK’in yanında Ankara’da “Bütçe Mitingi”nde olacaktır.

TMMOB - TTB