Sendikalar ve meslek örgütleri maden iş kolundaki sorunları değerlendirdi

CHP’nin çağrısıyla bir araya gelen sendika ve meslek örgütü temsilcileri maden iş kolunda yaşanan ve yüzlerce işçinin ölümüyle sonuçlanan kazalar nedeniyle, bu işkolundaki durumu değerlendirdi. Toplantıya TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Mustafa Güler katıldılar. Heyetin aldığı ortak kararlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, ortak kararların yasa teklifi olarak hazırlanmasıyla ilgili sorumluluğu üzerine aldığını ve gereğini yerine getireceğini belirtirken, sendikalar ve meslek örgütlerinden de sürecin takipçisi olmalarını istedi.

Heyetin kamuoyuna açıkladığı kararlar şöyle:

-          Madenlerde taşeron çalışma sistemi kaldırılmalı,

-          İşçi sağlığı, iş güvenliği hizmetlerinin çerçevesinin oluşturulması, yapılacak işlerin belirlenmesi ve denetimi için özerk-eşit katılımlı bir konsey oluşturulmalı,

-          İşyeri hekimi, işyeri uzmanı ve fenni nezaretçilerin ve denetçilerin maaşları işveren dışında oluşturulacak bir fondan karşılanmalı ve devletin denetim teşkilatı güçlendirilmeli,

-          Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı ve sendikalaşma teşvik edilmeli,

-          Havza madenciliğine geçilmeli, Maden havzası bir bütün olarak değerlendirilmeli, riskler belirlenmeli ve üretim havza bazında düzenlenmeli,

-          Maden işletmelerinde standartlar uluslararası düzenlemelere uygun olarak belirlenmeli, bu alandaki ILO sözleşmeleri bir an önce kabul edilerek hayata geçirilmeli,

-          Yer altı madenlerinde çalışacak olan kişiler etkin bir eğitimden sonra çalışmaya başlamalı,

-          Uygulamalı eğitim için eğitim amaçlı maden ocakları oluşturulmalı,

-          Yer altı madenleri devlet tarafından işletilmeli,

-          Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) taşra teşkilatı oluşturulmalı ve kaza sonrası süreçler bu yapı tarafından yürütülmeli, yönetilmelidir.