Laboratuvarlar Yönetmeliği'nde kısmen yürütmenin durdurulması kararı verildi

9 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasıyla iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da dava açılmıştı.

Danıştay 15. Daire, yürütmenin durdurulması istemini görüşerek Yönetmeliğin “Tıbbi laboratuarların görevleri” başlıklı 11. maddesinin 5. fıkrasındaki “Test bazında referans yetkili laboratuvar olabilme ölçütleri ve görevleri Bakanlıkça belirlenir.” cümlesi ve “Gerekli hallerde yapısı ve görevleri Bakanlık tarafından belirlenen ulusal tıbbi laboratuvar ağları oluşturulabilir.” şeklindeki 7. fıkrası ile “Test bazında referans yetkili laboratuvar başvurusu ve belgelendirilmesi” başlıklı 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan Bakanlıkça belirlenen ölçütlere uygunluk açısından değerlendirir” cümlesinin yürütmesini durdurmuştur.

Yürütmesi durdurulan hükümler, yasada yönetmelikle düzenlenmesi gerekli iken Yönetmelik’te Bakanlığın daha sonra yapacağı belirlemelere bırakılmış olması hukuka aykırı bulunmuştur.

Tıbbi laboratuvarların Bakanlık tarafından istenen verileri göndermesi zorunluluğuna ilişkin hükmün yürütmesinin durdurulması talebiyle ilgili olarak, 5510 sayılı Yasa’nın veri toplamaya ilişkin hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulduğunu ve bu sebeple yürütmenin durdurulması kararının yasa gereği verilemediği de Danıştay Kararında belirtilerek dava konusu diğer hükümlere yönelik yürütmenin durdurulması istemini ise reddetmiştir.

Yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara karşı Danıştay İdari Dava Dairelerine itirazda bulunulmuştur.

Dava dilekçesi için...

Dava ile ilgili haber için...

Karar için...