4+4+4 protestosuna ilişkin mahkeme kararı: Gösteri yürüyüşleri AİHS güvencesindedir

4+4+4 eğitim sistemine geçişe dair yasa görüşmeleri sırasında Ankara’daki gösteri yürüyüşüne katılanlar hakkında açılan davada mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi;

- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası ile getirilen sınırlamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS) ile konulan ölçütlere aykırı olduğunu,

- Anayasanın 90. Maddesinin son fıkrasına göre temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalar ile kanun hükümlerinin farklı hükümler içermesi durumunda uluslararası anlaşma hükümlerinin uygulanacağını,

- Tüm toplumu ilgilendiren eğitim yasasına karşı görüşlerini ve tepkilerini belirtmek amacıyla barışçıl gösteri yürüyüşü yapmanın AİHS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına göre suç olarak nitelenemeyeceğini karar altına almıştır.

Kararın gerekçe bölümü için...