Hekimliğe dokunma!

Sağlık Bakanlığı’nın Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaralananlara acil tıbbi yardım sağladığı gerekçesiyle Ankara Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurullarının görevden alınması istemiyle açtığı davanın ön inceleme duruşması, 30 Eylül 2014 Salı günü Ankara Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Ankara Tabip Odası vekillerinin davanın usulüne yönelik itirazları karara bağlanmazken, duruşma 23 Aralık 2014 tarihine ertelendi.

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı davaya karşı çıkmak, “hekimliğime dokunma” demek, hekimlik mesleğinin evrensel değerlerini savunmak ve mesleklerine sahip çıkmak isteyen hekimler, bugün sabah saatlerinde TTB Merkez Konseyi binası önünde toplandıktan sonra, davanın görüleceği Ankara Adliyesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler. Gezi Parkı eylemleri sürecinde birlikte hareket eden hekimlere, Türkiye’nin dört bir yanından tabip odası temsilcileri, TTB Tıp Öğrencileri Kolu, uzmanlık dernekleri temsilcileri, sağlık emek ve meslek örgütleri, akademik meslek birlikleri ve sendikalardan çok sayıda temsilci, avukatlar, milletvekilleri ve uluslararası sağlık meslek kuruluşlarından temsilciler destek verdi.

Duruşma öncesinde katılımcıların desteğiyle kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Sağlık Bakanlığı’nın açtığı bu davaların siyasi davalar olduğunu, Hükümet’in kendisine muhalif gördüğü hiçbir şeye tahammülünün olmadığını, demokratik tepkilere katlanamadığını söyledi. Bugün, özgür, demokratik, herkesin eşit, nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti alabildiği bir ülke talebinin yargılandığını, hekimliğin yargılandığını, insanlığın yargılandığını söyleyen İlhan, “Bilmelisiniz ki; bu baskılarla, yasaklarla, zorlamalarla bize başka türlü hekimlik yaptıramazsınız” diye konuştu.

ATO’ya destek vermek üzere Türkiye’ye gelen uluslararası sağlık örgütleri temsilcilerinden Dünya Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, hekimlerin mesleklerini Türkiye’de de, dünyada da korku duymadan uygulayabilmeleri gerektiğini, hekimlerin ayrımsız olarak herkese her yerde hizmet edebileceklerini söyledi. Hiçbir hükümetin buna engel olamayacağını belirten Kloiber, davada yargılanan hekimleri desteklediklerini ve yanlarında olduklarını vurguladı.

İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü Genel Sekreteri Dr. Holly Atkinson, mahkemenin davayı reddedeceğini umduğunu dile getirirken, Avrupa Birliği Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Sekreteri Birgit Beger de Avrupalı hekimlerin desteğini iletti.

Destek verenler arasında CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Hülya Güven, Candan Yüceer, Levent Gök, Aytuğ Atıcı, Özgür Özel, Muharrem Işık, Orhan Düzgün, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Yakup Akkaya, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sendika ve meslek örgütünün temsilcisi yer aldı.

Basın açıklamasının ardından, duruşmanın görüleceği salona geçildi. Mahkeme tabip odası vekillerinin usule ilişkin itirazlarını karara bağlamazken, bu itirazların esasla birlikte karara bağlanacağını belirterek ön inceleme aşamasından tahkikat aşamasına geçilmesine karar verdi. Dava 23 Aralık 2014 tarihine ertelendi.

Basın açıklaması için tıklayınız...

Davaya ilişkin bilgi notu için tıklayınız...

Fotoğraflar için tıklayınız...