Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı Yapıldı

2014-2016 yılı ilk Pratisyen Hekimler Kolu (PHK) toplantısı 20 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da daha önceden ilan edilen gündemle toplandı.

Toplantı 15 ilden 35 katılımcı ve TTB Merkez Konseyi Üyeleri Dr. İsmail Bulca ile Dr. Filiz Ünal İncekara'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ülkemizin genel sorunları ve aynı zamanda sağlık alanındaki sorunlar derinlemesine tartışıldı. PHK’nın 2 yıllık faaliyetleri anlatıldı bunun üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Daha önce yeri ve tarihi belirlenen Pratisyen Hekim Kongresi'nin (16-19 Mayıs 2015 de İstanbul)  ayrıntıları tartışıldı. Toplantı sonrası PHK yeni dönem Yürütme Kurulu Üyelikleri için seçimler yapıldı.

 

PHK Yönetim Kurulu

Başkan: Birtürk Özkavak(Eskişehir),

Genel Sekreter: Zafer Çelik(Ankara),

Üyelikler:

Hisar Altunol(Adana),

Erhan özeren(Adana)                        

Kamiran Yıldırım(Mardin)

Onur Çeçen(İstanbul),

Hakkı Turan(Muğla),

Eriş Özkan(İstanbul),    

Arzu Kellecioğlu(İstanbul)

Seçimler sonrası gerçekleştirilen ilk yürütme kurulu toplantısında Yürütme üyelerinin bölge bazlı ve belirlenen konularla ilgili görev alması,

Odalarda Komisyonların canlandırılması ve sahadaki hekimlere temas sağlanması için ivedi çalışmalar yapılmaya başlanması,

Pratisyen Hekim Kongresi’ne, TTB bünyesindeki 1. basamakla ilgili diğer kol ve grupların, katkı ve katılımları için çalışma yapılması kararları alındı. 

Pratisyen Hekim Kongresi Düzenleme Kuruluna; Kol adına Mustafa Sülkü, Hisar Altunol ve Zafer Çelik görevlendirildi. Sosyal Komiteye; Kamiran Yıldırım, Kongre sekreterliğine  Mustafa Sülkü  önerildi.