Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi'ne Uygun Olarak Okunmalıdır

Tıp fakültelerinden mezun olurken edilen Hipokrat Yemini hekimin meslek üyesi olarak topluma karşı verdiği sözleri sembolize etmektedir. Bununla birlikte, Yemin’de “ayrım yapmama” ilkesinin yer almaması ve içeriğinin keyfi biçimde değiştirildiği bazı örneklerin yaşanması, Hipokrat Yemini yerine standart, güncel ve evrensel değerlerimizi içeren bir metnin kullanılmasını gerekli kılmaktadır.

Hekimlik meslek ahlakı kurallarının temelleri, tüm dünyada kabul edilmiş bulunan ve Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’nde somutlaşan değerlerdir. Bu konu Türk Tabipleri Birliği’nin 28 Haziran 2014 tarihinde yapılan 64. Büyük Kongresi’nde ele alınmış, Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’nin  tüm ülke çapında Hekimlik Andı olarak kullanımının sağlanmasına karar verilmiştir. Cenevre Bildirgesi’nin tıbbi etik uzmanlarınca da düzenlenmiş Türkçe çevirisi aşağıdadır. Türk Tabipleri Birliği genç meslektaşlarımızın mezuniyet törenlerinde Hekimlik Andı’nın bu biçimiyle okunmasının sağlanmasını istemektedir.

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Andı’nı tıp fakültelerinin dekanları, Tıp Dekanları Konseyi, tıpta uzmanlık dernekleri ve meslektaşlarımıza iletmiş, bu metnin kullanılmasını beklediğimizi belirtmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

HEKİMLİK ANDI

(Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006)

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma,

Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma,

Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma,

Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne,

Ant içerim.