Asistan Hekimlere Gün Aşırı Nöbet Tutturulamaz

Asistan hekimlerin gün aşırı nöbet tutmasını yasaklayan düzenleme Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’ne girdi.

26 Nisan 2014’te Resmi Gazete’de (sayı: 28983) yayınlanan yeni yönetmelikte asistan hekimlerin çalışma koşullarını düzenleyen maddeye ek yapıldı ve asistan hekimlerin hem eğitim araştırma hastaneleri, hem de üniversite hastanelerinde üç günde birden sık olacak şekilde nöbet tutmasını yasaklayan madde yer aldı.

Asistan hekimlerin çok sayıda il ve hastanede sürdürdükleri eylem ve grevlerin taleplerinden biri olan nöbet düzenlemesi ile ilgili önemli bir kazanım olan bu düzenleme, örgütlü mücadele eden asistan hekimlerin diğer talepleri için de umut veriyor.  Yönetmelikle hala düzenlenmeyen nöbet ertesi  çalışma, günlük mesai saatleri, aşırı iş yükü, sunulan eğitimin niteliği gibi önemli başlıklar asistan hekim mücadelesinin hedefleri olarak önümüzde duruyor.

Yönetmeliğin tıpta uzmanlık eğitimini doğrudan ilgilendiren pek çok maddesine ilişkin çalışmamız sürüyor, bunlara ilişkin görüş ve önerilerimiz ayrıca kamuoyuyla paylaşılacak.

Yönetmeliğin yeni düzenlenmiş haliyle “Uzmanlık Öğrencisi” başlıklı 11. Madde şöyle:

Uzmanlıöğrencisi

MADDE 11  (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.

(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir.

(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.

(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.

(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TTB Asistan Hekim Kolu