Sağlık Çalışanlarının İnsani Haklarına ve İnsanların Sağlık Hakkına Saygı Duyun!

Aile hekimlerine hukuksuz şekilde dayatılan nöbet uygulaması, tüm Türkiye’den katılımla bugün bir kez daha protesto edildi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla pek çok ilden tabip odaları, aile hekimliği dernekleri ve sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri Ankara’da Abdi İpekçi Parkında bir araya geldiler. Hekimler ve sağlık çalışanları, angarya nöbeti tutmayacaklarını dile getirdiler. “Aile Hekimi Köle Değildir” “Acil Nöbetine Hayır” yazılı dövizler taşıyan hekimler ve sağlıkçılar, sık sık “Hastanede Nöbet Tutmayacağız” ve “Birleşe Birleşe Kazanacağız” sloganları atarak basın açıklamasının yapılacağı Sağlık Bakanlığı önüne yürüdüler.

Bakanlık önünde yaptığı konuşmada ASM hekim ve çalışanlarına seslenen Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, “TTB olarak sizlerin bu haklı direnişinizi kutluyor, arkanızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” diye konuştu. Acil servislerde yaşanan problemlerin başka alanlarda problem yaratarak çözülemeyeceğini ifade eden Dr. İlhan, yürütülen sağlık politikalarıyla hekimleri de birbirleriyle çatışı hale getirildiğini, böyle sağlık hizmeti verilemeyeceğini söyledi. Acil sağlık hizmeti ile birinci basamak koruyucu hekimliğin tamamen farklı uzmanlık alanları olduğunun altını çizen TTB Genel Sekreteri, “Bilimsel bir sistem kurulana kadar angarya nöbetlere hayır” dedi.

Ankara Aile Hekimleri Derneği adına konuşan Dr. Dadal Günçe, “Sağlık Bakanlığı çuvalladığı için yasalarla ve yönetmeliklerle ait olmadığımız bir yerde nöbet tutmamız isteniyor” diye konuşarak, bu nöbetlerin Bakanlıkla imzalanan sözleşmelerin açıkça ihlali olduğunu belirtti. Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası adına söz alan Erkal Genişler ise, sendika olarak bu düzenlemeye karşı çıktıklarını ifade ederken, “Sağlık Bakanı’nın ASM elemanları olarak ne iş yaptığımızı bilmediğini düşünüyor, kendisini, ne iş yaptığımızı öğrenmek üzere gelip bir günü ASM’de geçirmeye davet ediyoruz” dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Dr. Çetin Erdolu ise, birinci basamakta uygulanmaya çalışılan sistemle, beş kişinin işini bir kişiye yaptırarak ve sağlıkçıların omuzlarına ağır iş yükü yükleyerek sağlıkta tasarrufa gidilmeye çalışıldığını söyledi.

Hazırlanan ortak basın açıklamasını TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş okudu.

Basın açıklamasının ardından hekimler ve sağlıkçılar Abdi İpekçi Parkı’na dönerek, nöbet uygulamasına karşı çeşitli illerde geliştirilen bir mücadele yöntemleri üzerine konuşup deneyim paylaştılar ve bir arada mücadele etmenin önemini vurguladılar.

    


BASIN AÇIKLAMASI

3 Mayıs 2014

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İNSANİ HAKLARINA VE İNSANLARIN SAĞLIK HAKKINA SAYGI DUYUN!

Sağlık Bakanlığı, 6514 sayılı ASM çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat nöbet tutmayı öngören yasaya dayanarak 9 Nisan 2014 tarihinde acil nöbetlerin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştır. Bunun arkasından Halk Sağlığı Müdürlükleri bu genelgede yer alan düzenlemeleri bile dikkate almadan nöbet listelerini ilan etmiştir.

Sağlık Bakanlığı gerekçelerini sıralarken;  önce “sağlık personeline ihtiyacımız var” demiş,  bu yetmeyince “mesleki eğitim nöbetsiz olmaz” demeye başlamış, o da olmayınca “sizleri yeşil alanda çalıştıracağız” demiş geçerli bir dayanak bulmakta zorlanınca, ya da haksız gerekçeler işe yaramayınca bu defa da sözü “Nöbet hekimlik mesleğinin onurudur” demeye kadar getirmiştir.

Nöbetlere neden karşıyız?

Asli görev ve sorumluluğumuz birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleridir.

Hastane acillerinde,112 istasyonlarında hastalarımıza yarar yerine zarar verebileceğimizden endişe duyuyoruz.

Fazla mesai, ek görev gibi Angaryaları kabul etmiyoruz.

Hukuken güvence içeren ortamda çalışmak istiyoruz

Uluslararası normlara uygun çalışma koşulları istiyoruz.

 ‘Acil Nöbet’ yasası anayasa, yasa ve genelgelere aykırıdır.

Birinci basamak sağlık hizmet alanı dışında dayatılan hiçbir görev ve sorumluluğu kabul etmiyoruz, hem sağlık çalışanlarının hakları açısından, hem de toplum sağlığına zarar verecek uygulamaların karşısında mücadele etmeye kararlıyız.

Sağlık Bakanlığına ve Sayın Bakana sesleniyoruz ;

Nöbete gönderdiğiniz sağlık çalışanlarının birinin bile yolda kaza geçirmesi durumunda sözleşmeli personeli hukuksuz istihdam edip can güvenliğini sağlayamadığınız için iş cinayetinden sorumlu olacaksınız

Şayet sağlık çalışanları zarara uğrayacak olursa her bir sağlık çalışanı için ayrı ayrı tazminat davaları açacağımızı bilmenizi isteriz.

Herkese en az 8 saat nöbet diyerek iş yasalarını hiçe saydığınızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

Acillerde yaşanan hasta yığılmalarını biz sağlık çalışanları değil, sağlık hizmetlerini ticari alana dönüştüren, performansa dayalı 5 dakikalık hasta muayeneleriyle, kışkırtılmış hasta patlamasıyla yaşama geçirdiğiniz, iflas etmiş ‘sağlıkta dönüşüm’ politikalarınızdır.

ASM sağlık çalışanları 29 Nisan da yurt genelinde alanlara çıkarak nöbet tutmayacaklarını ilan etmişlerdir.

Sizi yaşam hakkını savunmaya, birinci basamak sağlık çalışanlarının kazanılmış haklarına saygı göstermeye,halkın sağlığını hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında tehlikeye atmamaya çağırıyoruz.

Mücadelemizi hem kendi haklarımızı, hem toplumun temel sağlık gereksinmelerini gözeterek savunmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Saygılarımızla

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU