Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Vekaleten Eğitim Görevlisi Atamaları Hakkında Önemli Duyuru

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı kimi eğitim ve araştırma hastanelerinde uzman kadrosunda görev yapan profesör ve doçent unvanlı hekimlerden bazılarının vekaleten eğitim görevlisi olarak görevlendirildikleri yönünde TTB’ye gelen başvurular üzerine Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na Bilgi Edinme Kanunu kapsamında başvuru yapılmıştır.

Yapılan başvuruda, uzman kadrosunda görev yapan kimi profesör ve doçentlerin benzer durumdaki hekimlerden ayrık tutulmalarının gerekçeleri, bu hekimlerin emsali hekimlerden farklı özlük haklarına sahip olup olmadığı, sahipse gerekçesinin bildirilmesi istenmiştir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından verilen yanıtta; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1.maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86.maddesinden söz edilmiş ve Kurumun Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim görevlisi ihtiyacı oldukça, 3359 sayılı Yasanın Ek 1.maddesine istinaden kurum içinde görev yapan profesör ve doçentlerden 657 sayılı Yasanın 86.maddesi hükümlerine göre vekaleten atama yapıldığı bildirilmiştir.

Oysa söz konusu vekaleten atamalar 3359 ve 657 sayılı Yasalara aykırıdır. Buna karşın atamalar hukuka aykırı şekilde, kıdem, bilimsel çalışma, eğitici niteliği ve liyakat gibi  herhangi bir unsur gözetilmeksizin gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, hukuka aykırı atama işlemlerine bir son vermeli ve yapmış olduğu görevlendirmeleri de iptal etmelidir.

Ancak belirtmek gerekir ki aynı göreve atanma hakkına ve şansına sahip olanlar arasında Anayasa’nın 10. maddesi ile güvence altına alınmış olan  eşitlik ilkesi ihlal edilerek yapılan atamalar ile görevlendirilme istemlerinin reddine ilişkin işlemlerin iptali için, dava süreleri içinde yargı yoluna başvurulması olanaklıdır. Bu nedenle meslektaşlarımızın yararlanabilmesi amacıyla hukuk büromuz tarafından bir dilekçe örneği hazırlanmıştır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Dilekçe örneği için tıklayınız