Sağlık Hizmetine Erişimin Önündeki 'Asıl' Engel Sizsiniz!

Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin çağrısı ile çalışanlar, 14 MART günü “Ekonomik, Demokratik, Özlük ve Sosyal Hakları” için aciller dışında hizmet veremeyecek. Sağlık Bakanı bu eylemi "YASADIŞI" ilan ederek, "Halkın Sağlık Hakkını Engelliyorlar" dedi. Aralarında TTB’nin de bulunduğu sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri 13 Mart 2014 tarihinde yaptıkları basın açıklaması ile Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına tepki gösterdi. 

 

 

Basın Açıklaması

13.03.2014

Sağlık Hizmetine Erişimin Önündeki "Asıl" Engel Sizsiniz!

Haklarımız ve Halkın Sağlık Hakkı İçin Verdiğimiz Mücadele Haklıdır, Meşrudur!

Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin çağrısı ile çalışanlar, 14 MART günü “Ekonomik, Demokratik, Özlük ve Sosyal Hakları” için Aciller dışında hizmet veremeyecektir.

Sağlık çalışanları hasta olmamayı önceleyen bir sağlık sistemi için, hasta olunca da hizmete ulaşmanın önündeki katkı-katılım payı ve ilave ücretler başta olmak üzere, tüm engellerin kaldırılması için g(ö)revdeler.

Sağlık Bakanı bu eylemi "YASADIŞI" ilan etmiş… "Halkın Sağlık Hakkını Engelliyorlar" diye buyurmuş. Bununla halkı yanıltıyor,  çalışanları "tehdit" ediyor ve bizleri hedef gösteriyor.

 Sayın Bakan;

Bugüne kadar polis şiddetine, gaz odasına dönmüş şehirlere ve Berkin'in ölümüne değinip bu "sağlıksızlığı” durdurmak için ne yaptınız? Sağlığın önündeki engel, tüm bu zor şartlara rağmen bu ülkenin yurttaşlarına sağlık hizmeti sunan sağlık emekçileri mi, yoksa siz misiniz?"

Sayın Bakan;

- Sağlık hakkını asıl engelleyen sizsiniz. Sizin; her kademede "para" ödemek zorunda kaldığımız sağlık sisteminiz sağlık hakkı önündeki en büyük engele dönüşmüştür.

- Sağlık çalışanlarının, bugüne kadar yaptığı eylem ve etkinliklerde olduğu gibi, bu eylemimiz de haklıdır, meşrudur.

Yerel Mahkeme Kararları, Yargıtay İçtihatları,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Anayasa'nın 90. Maddesi ile iç hukuk haline gelmiş Uluslararası Sözleşmeler bunu göstermiştir, göstermektedir.

Sağlık Bakanı ne yazık ki çalışanları ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bakana ve sevgili halkımıza duyuruyor,  14 Mart’ta sağlığına ve sağlık çalışanına sahip çıkması için G(ö)REV’e davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Ebeler Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER)

Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)