Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü Çalıştayı Yapıldı

Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitim Programı, asgari süresi 3 yıl olan; bu sürenin en az yarısı birinci basamakta geçirilen, eğitici genel pratisyenlerin koordinatörlüğünde, soruna dayalı, eğitileni esas alan, küçük grup dinamiğine göre yapılandırılmış, sürekli eğitim anlayışı ile yürütülen, katılımlı eğitim yöntemleri ile yerinde uygulanan bir modüler eğitim programıdır. Sınırlı olanaklarla ve büyük özveriyle geçiş dönemi eğitimleri Ankara ve İstanbul gruplarının bir kısmında tamamlanmış, bir kısmında da sürdürülmektedir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında nitelikli ve verimli hizmet sunumuna yönelik mesleki eğitimi gerçekleştirme hedefiyle örgütlenmiş Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü, 22 – 23 Şubat 2014 tarihlerinde Düzce’de Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özen AŞUT yürütücülüğünde Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu üyeleri, modül sorumluları ve eğiticilerinin katılımı ile 15 yıllık çalışmasının ürünü olan temel ve klinik modüllerin revizyonu ve öyküsünün kitaplaştırılmasına yönelik bir çalıştay yürütmüştür. İki günlük yoğun programın yarım günü ise Merkez Konsey üyesi Filiz İNCEKARA tarafından gerçekleştirilen T. C. Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak hekimlerine yönelik mesleki eğitim planı ile ilgili ve bu alanda Merkez Konsey çalışmalarını içeren sunumun ardından bu bağlamdaki TTB GPE yol haritasına ayrılmıştır. Aile hekimliği ikinci aşama uyum eğitimleri ve yarı zamanlı Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi gereksinimleri karşılayan ve bu alanda çalışan hekimlere yönelik bir eğitim olmadığı; T. C. Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde birinci basamak hekimine yaraşır bir eğitim programını geç olmadan ülke geneline yaygınlaştırması gerektiği yeniden vurgulanmıştır. Verimli geçen çalıştayın ardından modüllerin revizyonu ve kitaplaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.