Acil Nöbeti ve Uzmanlık Eğitimi Zorlamalarına, Hak Kayıplarına Boyun Eğmeyeceğiz!

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla 16 Ocak 2014 tarihinde birçok ilde Tabip Odaları tarafından aile hekimlerine dayatılan acil nöbetleri, uzmanlık eğitimi zorlamaları ve hak kayıplarıyla ilgili basın açıklamaları yapıldı.

Hekimlerin acil durumlarda mesleklerini yapmasını engelleyen, güvencesiz ve taşeron çalışma biçimini meşrulaştıran, Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) çalışan aile hekimlerini ve diğer sağlık çalışanlarını kamu hastanelerinde acil nöbet tutmaya zorlayan Sağlık Torba Yasası ile ilgili TTB Aile Hekimliği Kolu ile Ankara Tabip Odası tarafından ise 16 Ocak 2014 tarihinde TTB’nde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Gülriz Erişgen, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Handan Yüksel, TTB Pratisyen Hekimlik Kolu’ndan Zafer Çelik, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ebru Basa ile Rıza Özbek katıldı.

Basın toplantısında, TTB Merkez Konseyi’nin Cumhurbaşkanı’ndan Torba Yasa’yı TBMM’ye geri iade etmesini istediği hatırlatılarak, “Yasa’nın yürürlüğe girmesi ve ASM çalışanlarına acil nöbeti uygulamalarının yaşama geçirilmesi halinde başından beri kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelemizi farklı etkinliklerle ve daha etkili bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.” denildi.

 

BASIN AÇIKLAMASI

16 Ocak 2014

ACİL NÖBETİ VE UZMANLIK EĞİTİMİ ZORLAMALARINA, HAK KAYIPLARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Hekimlerin acil durumlarda mesleklerini yapmasını engelleyen, güvencesiz ve taşeron çalışma biçimini meşrulaştıran, Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) çalışan aile hekimlerini ve diğer sağlık çalışanlarını kamu hastanelerinde acil nöbet tutmaya zorlayan Sağlık Torba Yasası, TTB ile sağlık iş kolundaki sendikalar ve birinci basamak hekimlerinin örgütlü olduğu derneklerin haklı muhalefetlerine rağmen TBMM’de kabul edilmiştir.

TTB Merkez Konseyi Yasa’nın onaylanmaması talebiyle Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiş; görüşmede Torba Yasa’da aile hekimlerinin acillerde nöbet tutmasının yaratacağı sorunlar ve Torba Yasa’da yer alan diğer maddelerle ilgili karşı olma gerekçelerimiz anlatılmıştı.

Bu görüşmede; Cumhurbaşkanı’ndan Torba Yasa’yı onaylamaması, TBMM’ye geri göndermesi talep edilmiştir.

Aksi durumda; Yasa’nın yürürlüğe girmesi ve ASM çalışanlarına acil nöbeti uygulamalarının yaşama geçirilmesi halinde başından beri kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelemizi farklı etkinliklerle ve daha etkili bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde yayınlamayı düşündüğü ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliği’ ile ASM çalışanlarının ücretlerini düşüreceği, yeni ek görev ve sorumluluklar getireceği, kazanılmış hakları geriye götüreceği anlaşılmaktadır. Yönetmelik değişikliğinin bu biçimiyle yayınlanması halinde aile hekimleri üretimden gelen gücünü en etkin bir şekilde kullanmakta tereddüt etmeyecektir.

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanarak sözleşmeli çalışan aile hekimlerine yönelik ‘Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi’nin esaslarını belirlemek amacıyla 2-3 Ocak 2014 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararları açıklamıştır. TUK üyelerinin ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiğini, alınan kararlardan önce birinci basamak hekimlerinin ve örgütlerinin görüş ve önerilerinin alınmadığını ya da bunlara itibar edilmediğini hatırlatmak isteriz. TUK kararlarının yeni şartlar getirerek birinci basamak hekimlerinin mesleklerini yapmalarını engelleyebileceğini, hekimler arasında hak kayıplarına, eşitsizliklere yol açabileceğini düşünmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı’nın Tıpta Uzmanlık Kurulu aracılığıyla yıllardır birinci basamak hizmet birimlerinde bilgi, beceri, deneyim kazanmış; bu birimlerde başarılı hizmetler yürütmüş ve halen yürütmekte olan pratisyen hekimlere uzmanlık sınavına girme şartı getirmesi, eğitimin belirsiz içeriği, 6 yıl gibi uzun bir süreye yayılacak olması, 6 aylık rotasyonlarla kendi nüfusundan kopması ihtimali gibi yaşanabilecek birçok olası sorunlar meslektaşlarımızda ciddi endişelere neden olmuştur. Ayrıca uzmanlık eğitimi alabilmek için sınavlara giren, zorlu bir asistanlık eğitimi sonrası mecburi hizmet yapan aile hekimi uzmanı arkadaşlarımızın emeklerinin de göz önünde bulundurulmayacağı kaygısını taşıyoruz.

Aynı ASM’de aynı koşullarda aynı işi yapan hekimlerin arasında eşitsizlikler sürerken, ASM’de çalışan pratisyen hekimlere uzmanlık eğitimi dayatılmaktadır. Bu nedenle aile hekimleri söz konusu bu eğitimi alamazsa ileriki aşamada mesleklerini yapamaması, işsiz kalmaları söz konusu olabilecektir.

Aile hekimlerinin bunu kabul etmeyeceklerini kamuoyuyla paylaşırız.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği

Ankara Tabip Odası

 

Bursa

 

Konya

    

Mersin

İstanbul

Çorum

Adana

Batman

İzmir

Gaziantep