Sağlık Torbası’nın Görüşmeleri Bitmedi

TBMM’de ‘Sağlık Torba’  Tasarısı’nın 09 Aralık 2013 Pazartesi günü 21. Maddeden başlayan görüşmelerine gece yarısı 01.23’te ara verildi.

Bu oturumda, 20 madde daha görüşülerek 40 maddenin görüşmesi tamamlandı. 56 maddelik tasarının 16 maddesi ise henüz görüşülemedi.

10 Aralık - 21 Aralık tarihleri arasında Bütçe Kanunu görüşmelerinin yapılması kararlaştırıldığından, “Sağlıksız” Torba Tasarısının görüşmelerine Bütçe görüşmelerinden sonra devam edileceği beklenmektedir.

Tasarının 9 Aralık 2013 günü yapılan görüşmeleri sırasında da, muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından, hemen her maddeye ilişkin olarak, gerekçeli biçimde, çok sayıda değişiklik önergesi verilmiştir.

AKP milletvekillerinden Mahir Ünal’ın sertifika aranmadan işyeri hekimliği yapılabilecek az tehlikeli işyerlerini 10’dan az işçi ile sınırlandıran önergesi dışında, hekimler ve sağlık ortamına olumlu katkısı olacak bütün önergeler AKP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi ve tasarı maddeleri aynen kabul edildi.

9 Aralık 2013 Pazartesi günü Genel Kurul’da kabul edilen ve hekimler yönünden öne çıkan maddeler kısaca şunlar;

  1. Kamu, üniversite, vakıf üniversitesi ve bağımsız çalışan hekimler dahil bütün hekimlere yönelik çalışma yasakları getiren ve esas olarak yalnızca işverenlere bağlı çalışmayı dayatan 1219 sayılı Yasanın 12. maddesinde yapılan değişiklikler kabul edildi.
  2. Aile hekimleri, kurum hekimleri ve kamu sağlık kuruluşlarında çalışan diğer hekimlerin mesai bitiminde aylık 30 saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabileceği, işyeri hekimliği sertifikası olmayan hekimlerin ise yalnızca 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde çalışabilecekleri düzenlendi.
  3. Tıpta uzmanlık eğitimi alan yabancı uyruklu asistanlara döner sermayesi bulunan kuruluşlardan döner sermayeden, döner sermayesi olmayan yerlerde kurum bütçesinden maaş ödenmesi kabul edildi. Bu maaş 13.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda hesaplanacak tutardır.
  4.  Uzaktan Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini çalıştıkları yerde dünyanın hiçbir yerinde olmayan uzaktan eğitim yolu ile yapacak aile hekimlerinin mecburi hizmetten muaf tutulması kabul edildi.
  5. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki doçent ve profesör unvanına sahip hekimlerle eğitim görevlilerinin mesai dışında gelirlerinin yarısına el koyarak ‘kiralama’ sistemi ile çalıştırılabilmelerine yönelik madde de uygun bulundu.
  6. Hekim ve diş hekimi dışında kalan sağlık personellerinin eğitim sürelerinin en az ön lisans düzeyine çıkartılması, sağlık meslek liselerinin  sağlık hizmetinde bütünüyle bir kaosu getirecek olan “hemşire ve ebe yardımcısı” mezun etmesi ile ruhsata aykırı ilaç üretilmesini para cezası ile cezalandıran  maddelerin de içinde olduğu pek çok madde AKP milletvekilleri tarafından sorgulanmadan tartışılmadan kabul edildi

İkisi yürürlük ve yürütme maddesi olmak üzere Ruhsatsız sağlık hizmeti verilmesini suç sayan maddede dahil olmak üzere toplam 16 maddenin görüşmeleri ise henüz yapılmadı.

 

Genel Kurul Tutanağı için tıklayınız.

4 Aralık 2013 günü kabul edilen İlk 20 Maddeye ilişkin TTB bilgi notu için tıklayınız.