İşçi Cinayetlerinin Sorumlusu; Kapitalist Üretim İlişkileri

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 29 Kasım 2013 tarihinde İşçi Cinayetlerinin Sorumlusu; Kapitalist Üretim İlişkileri” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI

29 Kasım 2013

İŞÇİ CİNAYETLERİNİN SORUMLUSU;

KAPİTALİST ÜRETİM İLİŞKİLERİ,

BATIL AKIL VE BİLİMSELLİĞİ KARIN MAKSİMİZASYONU İÇİN KULLANAN SERMAYEDİR!

Kendine bağlı sermaye kesimiyle, elindeki siyasal-bürokratik kozlardan ve batıl akıldan güç alan AKP hukukla da teba yaratmanın peşindedir.

Gayri bilimselliği batıl akıl ile birleştiren iktidar bloğu; İş cinayetlerini “kader” diye izah etmektedir.

Bulamaç “torba yasalar” ile hukuksal ve elbette ki toplumsal alanı dizayn etmek isteyen iktidar bloğu; İşyeri hekimliği yapacak profesyonellerin eğitimlerini, 2009 yılında çıkardığı bir Yönetmelikle TTB’den alıp “piyasa” ya teslim etti.

İçi boşaltılmış işyeri hekimleri eğitimleri şimdi de “ne gerek var eğitimlere” yaklaşımıyla hiçleştirilmek istenmektedir. Aslında bu gelinen nokta, bir yanıyla da; “Piyasa” ya teslim edilen eğitimlerin adının konulmasıdır. Evet! Bu bir hiçleştirmedir.

Oysa ki; işyeri hekimliği yapacak profesyonellerin mezuniyet sonrası işçi sağlığı ile ilgili ayrı bir eğitim almaları gerekliliği işin doğasında vardır. Fransa, Almanya, Avusturya, İspanya gibi ülkelerde 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi sonrası 3-4 yıllık uzmanlık eğitimi bilimsel olarak tanımlanırken; Uzmanlık eğitiminin olmadığı ülkelerde ise 200-600 saatlik sertifika programlarına katılan hekimler işyeri hekimliği yapabilmektedir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” ve buna bağlı olarak çıkartılan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile işyeri hekimine “sorumluluk ve görevler” tanımlayan, ama içerikli eğitim aramayan Çalışma Bakanlığı’nın söylemini şimdi Sağlık Bakanlığı kendi dilinde şöyle ifade etmektedir: “Benim işçinin sağlığını korumak diye bir derdim yok. Bana iş kazalarının, meslek hastalıklarının, kısacası işçi cinayetlerinin sorumlusunu bulun yeter. Ancak Hükümet’e ve aynı iktidar bloğu içinde bulunduğum sermayeye buradan sorumluluk düşmesin.”

Oysaki bizler: Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan, yasaların-yönetmeliklerin sermaye ve temsilcileriyle buluşulup pişirildikten sonra, “tarafları ikna etmek için” çağrıldığımız toplantılarda iktidar bloğunun bilimsellikten uzak bürokratlarında işçi cinayetlerinin sorumlularını görüyoruz.

Soruyoruz: Üretim ilişkilerinin sermayenin karını maksimize etme modeli üzerine kurulduğu bir düzende, işyeri hekimlerinin bilimsel eğitimi sermayenin karına yansıyacak mıdır ki, sermaye ve sözcüsü AKP’nin oluşturduğu iktidar bloğu işyeri hekimleri eğitimlerinin içerikleriyle uğraşsın?

Ve diyoruz ki: Gayri bilimsel-batıl akıl sahibi iktidar bloğu işçilerimizin “kaderi”nin altını bir kez daha çizmiştir. Bilimsel akıl iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunu savunurken, bilimsellikten uzak batıl akıl ile bilimselliği sadece ve sadece karını artırma teknolojileri için kullanan sermaye ise işçilerimizi iş kazası ve meslek hastalıklarına davet ediyor.  Eğitimli ve/veya eğitimsiz işyeri hekimi ise kapitalizmin sürekliliği için işçi cinayetlerinin sorumlusu olarak işaret ediliyor.

İŞÇİ CİNAYETLERİNİN SORUMLULARI SERMAYE SAHİPLERİ VE SİYASAL İKTİDARDIR!

TTB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOLU