Meslekten men ve sağlık verilerinin toplanması Anayasa Mahkemesinde

altTemmuz 2013 kabul edilen 6495 Sayılı “Torba Yasa” ile  Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Sağlık Meslekleri Kurulu’na hekimlere meslekten süreli ve süresiz men cezası verme yetkisi tanınması ile Sağlık Bakanlığı’na tüm kişisel sağlık verilerini kişilerin rızası olmaksızın toplama yetkisi verilmişti.

CHP bu maddeler ile birlikte 6495 Sayılı “Torba Yasanın” bazı hükümlerinin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı. 

Söz konusu maddelerin Anayasaya aykırılığına ilişkin Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan çalışma da CHP’ye iletilmişti. (TTB Hukuk Bürosun tarafından hazırlanan Anayasaya aykırılık raporu için)