Prof. Ertan Yılmaz Olayı; YÖK, Yargı ? Adalet

altProf. Dr Ertan Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından  19 Ocak 2013 tarihinde Mediko’da 3 ay süre ile geçici olarak  görevlendirildi. Hasta tedavisi ve uygulamalı eğitim hakları elinden alındı. Bu işlemler yargıya ve YÖK Başkanı’na şikayet edildi.

İdare Mahkemesi yapılan işlemi zararlı ve hukuka aykırı görmedi. YÖK başvurulara karşı sessizliğe gömüldü. İtiraz üzerine haksızlık ve hukuksuzluğa, Bölge İdare Mahkemesi kayıtsız kalmadı ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İdare Mahkemesinin açık hukuk tanımazlığa seyirci kalan tutumunun Bölge İdare Mahkemesi tarafından paylaşılmaması sevindiricidir. Ancak, geciken adalet karşısında yargıçların  adaletin, hak arama özgürlüğünün güvencesi olma işlevini yerine getirdikleri söylenemez.

YÖK, Rektörlük işlemlerine karşı sessiz kalarak, kendisine öteden beri yöneltilen eleştirileri bir kez daha doğrulamış, özerk, demokratik üniversite, akademik özgürlük, öğretim üyesi güvencesi  kavramları ile barışık olmadığını ortaya koymuştur.

Bölge İdare Mahkemesi karar gerekçesinde özetle;

Profesör ve Anabilim Dalı Başkanı olan davacının yükseköğretim kurumu olan Üniversite'de ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)'de görev yapmasının tartışmasız olduğunu,

 Bir yükseköğretim kurumu niteliği taşımayan ve öğretim üyesi olmayan hekimlere gördürülmesi olanaklı Mediko’daki sağlık hizmetleri için görevlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığını,

Rektörün böyle bir işlemi yapmaya yetkili olmadığını, bu görevlendirme işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri  yönünden de açıkça hukuka aykırı olduğunu, Öğretim üyelerinin 2547 sayılı Kanunda belirtilen usul ile sayılan yerler ve görevler dışında görevlendirilemeyeceğini saptadı.

Prof. Ertan Yılmaz’ın eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla kendi alanının uygulama ihtiyacı ve meslek dalının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmalarını sürdüreceği Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)'deki görevlendirilmesinin Rektörlükçe iptal edilmesine de hukuken olanak bulunmadığını,

Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olan davacının eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak şeklindeki asli görevlerini yerine getirmekten alıkonulmasının açıkça hukuka aykırı olduğunu, bu durumun giderilmesi güç zarara neden olduğunu belirtmiştir (Karar için tıklayınız).

Akdeniz Üniversitesi Rektörü ile hukuksuz, haksız işlemde katkısı olana görevliler hakkında işlem yapılması için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Şubat ayında YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’yı ziyaret etmiş, durumu hem sözlü hem de yazılı olarak iletmiştir. Ancak bu güne kadar YÖK’ten her hangi bir yanıt gelmemiştir.

Türk Tabipleri Birliği