Toplum Sağlığı Her Türlü Kurulun Önündedir

altEskişehir Tabip Odası Hıfzıssıhha Kurulu’ndan tasfiye edildi. Eskişehir Tabip Odası tarafından 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan basın açıklamasında tasfiye kararının, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınacak kararlara Eskişehir Tabip Odası’nın halkın çıkarlarını ve toplum sağlığını düşünerek muhalefet edeceği gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

TOPLUM SAĞLIĞI HER TÜRLÜ KURULUN ÖNÜNDEDİR

Eskişehir Tabip Odası tüm kamuoyunun yakından izlediği gibi çok uzun yıllardır sağlık alanındaki eşitsizliklerin ortadan kalkması, nitelikli ve parasız sağlık hizmeti verilmesi için çaba harcamaktadır. Bu doğrultuda da devletin kurumlarıyla, kitle örgütleriyle işbirliğini geliştirmenin çabasını sergilemiştir. Eskişehir Tabip Odası’nın bu faaliyetlerindeki yegane amaç toplum sağlığını daha ileriye taşımaktır. Tabip Odası olarak bu amaca hizmet eden bütün düşünce ve faaliyetlerin yanında yer alınmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda Eskişehir Tabip Odası toplum sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen hiçbir eylem karşısında sessiz kalmamış olup, konuyla ilgili düşüncelerini açıkça taraflarla ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Çünkü bu anlayış aynı zamanda hekimliğin vazgeçilemez bir gereğidir.

Değerli Basın Çalışanları;

Eskişehir Tabip Odası uzun yıllardan beri il hıfzıssıhha kurulunda temsil edilmiştir. Bu temsiliyet bugüne kadar ya günün tabip odası başkanları ya da tabip odası yönetim kurulunun görevlendirdiği bir hekim tarafından sağlanmıştır. Ancak bu karar tabip odası yönetimi tarafından verilmiştir.

Uzun yıllardan beri süregelen bu uygulama,  hıfzıssıhha kurulunun yapısında yasal bir değişiklik olmamasına karşın il halk sağlığı müdürlüğü imzalı bir resmi yazı ile tabip odası tarafından bu kurulda yer almak üzere serbest çalışan bir hekimi görevlendirilmesi istenmiştir.

Her ne kadar 1593 sayı, 24/04/1930 tarihli UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU gerekçe olarak gösterilmiş ise de, asıl nedeni bu kurulda alınacak bir karara Eskişehir Tabip Odası’nın halkın çıkarlarını ve toplum sağlığını düşünerek muhalefet etmesi olduğunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. İşçilerin işe giriş için almaları zorunlu olan raporların ücret paralı (ücret karşılığı) hale getiren, bu haliyle alınacak raporların sağlık açısından da birçok hatalı bildirimlere de yol açacağını ifade eden görüşümüz kimi yetkililer tarafından kabul edilmemiştir. Bu nedenle tabip odasının bu kuruldan tasfiyesine karar verilmiştir.

Biz Eskişehir Tabip Odası olarak, buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Toplum sağlığına yararı olmayan ya da zarar verecek, sağlığı paralı hale getiren, hastayı her durumda müşteri olarak gören, gösteren her türlü uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşı duracağız. Bu bizim hekimlik yeminimizin ve halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluğun gereğidir. Bu çaba ve anlayışımızı bir kurulda yer almak ya da almamak kaygısı asla değiştirmeyecektir.

Eskişehir Tabip Odası

Seçilmiş Kurulları Adına

Prof Dr Gaye USLUER
Eskişehir Tabip Odası Onur Kurulu Başkanı