Reçetede yazılabilir ilaç kalemi ve kutu kısıtlamasına Danıştay’dan bir kez daha yürütmeyi durdurma !

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 22.06.2012 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 15. maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.4 maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesi olarak düzenlenen “Ayaktan yapılan tedavilerde, SUT’un 6.1.6 numaralı maddesinde belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.8 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir.” hükmünün iptali istemiyle dava açılmıştı.

Dava dilekçesinde bu düzenlemenin; hekimlik mesleğinin gerekleri ile hasta haklarını temel alan bir yaklaşımdan uzak olduğu, hiçbir bilimsel ve hukuksal temeli olmaksızın hekimlerin tedavi yetkisini kısıtladığı, mesleki bağımsızlığını ortadan kaldırdığı, aynı zamanda hastanın durumu ve ihtiyaçları gözetilmeden ilaç sayısına ve dozuna sınırlama getirmekle, kişilerin sağlık hizmeti hakkını ve tedavi hizmetine ulaşma hakkını da ihlal ettiği tartışılmıştı.

Danıştay 10. Dairesi, söz konusu kuralın, tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin bu hak ve yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğu, hekimin sözü edilen hak ve yetkisini kısıtladığı gerekçesiyle dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Karar için tıklayınız