Çalışma Şartları Belli Olmadan Aile Hekimlerine Sözleşme Dayatılamaz

 

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, sözleşme süreleri 31 Aralık 2012 tarihinde bitecek olan aile hekimlerine, 14 Aralık 2012 tarihine kadar sözleşmelerini yenilemeleri konusunda baskı yapılmasına ilişkin 13.12.2012 tarihinde “Çalışma Şartları Belli Olmadan Aile Hekimlerine Sözleşme Dayatılamaz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklaması

13.12.2012

Çalışma Şartları Belli Olmadan Aile Hekimlerine Sözleşme Dayatılamaz

İlk olarak 2005 yılında Düzce’de başlayan pilot uygulamadan bu yana aile hekimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin çok sayıda mevzuat değişikliği yapıldı. Yapılan hemen her değişiklikte aile hekimlerinin görev kapsamı, toplumun sağlık hakkını ve beraberinde aile hekimlerinin özlük haklarını ihlal edecek şekilde daha da genişletildi. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı, bu değişiklikleri yaparken 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca hekimlerin hak ve yararlarını korumakla yükümlü olan meslek kuruluşunun görüşlerine başvurma gereği duymadı.

Bugün de Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimliği ile ilgili Yönetmeliklerin değiştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Ancak daha önce izlediği yöntemde değişiklik yapmayan Bakanlık, yine alanın sahiplerini bu sürecin dışında bırakmıştır.

Bu nedenle 10 Aralık 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak Bakanlıkça yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi ve belgelerin Birliğimiz ile paylaşılması ve devamında yürütülecek çalışmalara Türk Tabipleri Birliği’nin katılımının sağlanması beklentimiz iletilmiş, ancak bugüne kadar herhangi bir olumlu yanıt alınamamıştır.

Bu arada sözleşme süreleri 31 Aralık 2012 tarihinde bitecek olan aile hekimlerine, her nedense 14 Aralık 2012 tarihine kadar sözleşmelerini yenilemeleri konusunda baskı yapılmaktadır. Aile hekimlerinin, yapılacak yeni düzenlemelerin çalışma koşullarını nasıl etkileyeceğini bilmediği böyle bir ortamda alelacele sözleşme imzalamaya zorlanmaları, hekimlerde huzursuzluk yaratmaktadır.

Nitelikli bir birinci basamak sağlık hizmetinin sunulabilmesi için Sağlık Bakanlığı, dayatmacı anlayışı terk ederek hizmet sunumunun temel öznesi olan aile hekimlerinin nasıl bir çalışma ortamı, nasıl bir sözleşme istediğini dinlemeli, yürütülecek çalışmalara Türk Tabipleri Birliği’nin katılımını sağlamalıdır.

Kamuoyu ve yetkililerin dikkatine saygıyla sunarız.

 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi