XII. Latin Amerika Sosyal Tıp ve Toplum Sağlığı Kongresi’nden tutuklu tıp öğrencilerine destek

XII. Latin Amerika Sosyal Tıp ve Toplum Sağlığı Kongresi, XVIII. Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi ve VI. Amerika Yerel Sağlık Çalışanları Ağı Kongresi 3-9 Kasım 2012 tarihleri arasında Uruguay’ın başkenti Montevideo’da toplandı.

Ağırlıklı olarak Latin Amerika olmak üzere, ABD ve Avrupa’dan 200’ün üzerinde katılımcı tüm oturumlarda canlı tartışmalar yürüttüler. Toplantıda Dr. Feride Aksu Tanık Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Dönüşüm Programına karşı yürüttüğü sağlık hakkı mücadelesini aktaran bir konferans verdi. Bu mücadele sürecinde etkinliklere katılan öğrencilerimizin tutuklandığı ve eğitim haklarının engellendiği bilgisi paylaşıldı. Toplantının “SAĞLIK ve İNSANCA YAŞAMA HAKKI İÇİN SAVAŞIM VEREN HALKLARLA DAYANIŞMAYA ACİL ÇAĞRI” başlıklı sonuç bildirgesinin 2. maddesinde “Türkiye’yle ilgili olarak sağlıkta özelleştirmeye karşı eylemlere katıldıkları için adaletsizce tutuklanan öğrencilerin acilen serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” Denildi. Katılımcılar tutuklu öğrencilerimize selam göndermek üzere imzalarını verdiler.

 

Sonuç Bildirgesi

XII. Latin Amerika Sosyal Tıp ve Toplum Sağlığı Kongresi

XVIII. Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi

VI. Amerika Yerel Sağlık Çalışanları Ağı Kongresi

SAĞLIK VE İNSANCA YAŞAMA HAKKI İÇİN SAVAŞIM VEREN HALKLARLA DAYANIŞMAYA ACİL ÇAĞRI

  1. Avrupa’da hak kaybı, halk sağlığı hizmetlerinin kötüleşmesi ve sağlık hizmetlerine ulaşımın önüne ekonomik engellerin konulması demek olan, sağlık sistemleri ve sosyal güvenliğin terk edilmesi ile bir özelleştirilme saldırısı oluşturulmaktadır. Bu durum çalışma koşullarının güvencesizleştirilmesi, işsizliğin büyümesi ve ülkelerin XX. Yüzyıl içindeki tüm kazanım ve başarılarının yitirilmesi ile koşut gitmektedir.  Bu, borçlarını insan haklarının üstünde gören ülkelerde acil bir durum yaratmıştır. Krizden kaynaklandığı ileri sürülerek ülkelere altından kalkılamaz borçlar yükleyen adaletsiz sermayedar önlemlerin yol açtığı Avrupa’daki bu sosyal güvenliğin yıkımı kabul edilemez. 14 Kasım 2012’de dünya halklarını güney Avrupa’daki genel greve desteğe ve dayanışmaya çağırıyoruz.
  2. Türkiye’yle ilgili olarak sağlıkta özelleştirmeye karşı eylemlere katıldıkları için adaletsizce tutuklanan öğrencilerin acilen serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
  3. Kolombiya’da barışı destekliyor ve yakın tarihte başlatılan müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz, ancak yanıltıcı bir şekilde “evrensen güvence” ve sağlık hakkının garantisi diye ideal model olarak sunulan banka sistemi tarafından kullanılan sağlık reformunu onaylamıyoruz. Söylenenin tam aksine halkın kaynaklarının iş adamlarına aktarıldığı bu model etkisini kaçınılmaz olarak acı, hastalık, ölüm ve eşitsizlik olarak göstermiştir. Dünyada sağlık üzerinden ticaret yapanlara şunu söylemek isteriz ki: İnsan yaşamı ve sağlık üzerinden kâr elde edilemez. Sağlık temel evrensel bir haktır.
  4. Global kapitalizmin hırsı ve bireyciliğine uyarlanmış sömürgeci ve yağmacı uygarlık projesinin başarısızlığı insanlığın gidiş yönünü değiştirmesi gerektiğini göstermektedir. Doğa Ana’ya saygı ve bağımlılık temelinde atalarımız bunu dikkate almamızı önermiştir. Bu kırılgan gezegende Latin Amerika halklarını “dolu bir yaşamı” garantileyecek ve yok olmasını önleyecek, “iyi yaşamaya” yönelik yeni bir uygarlık projesinin kurulmasında sorumluluk almaya çağırıyoruz.
  5. Toplumlarımızdaki sınıf, etnisite, cinsiyet ve kuşaklar arasındaki güç ilişkileri eşitsizliklerin tekrar tekrar birikmesinden başka bir işe yaramamıştır. Burada, bugünün uygarlıkları olarak istememiz halinde değiştirilmesi ve eşitsizliklerin giderilmesinin zorunlu hale geleceği sağlık-hastalık-bakım sürecinin toplumsal belirleyicileri yer almaktadır.
  6. Kapitalizmin vahşiliğine, sağlığın temel insani ve toplumsal bir hak olarak savunulan toplumsal eylemlerle dayanışma ve destek ile yanıt vermeliyiz. Özelleştirmecilerin niyetlerine karşın sağlık ve yaşam hakkını, halk sağlığını evrensel olarak kapsayan ve sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşımı sağlayan bir sağlık sistemini savunmak için sağlık çalışanlarının eylemlerini ve toplumsal mücadelelerini destekliyoruz. Sermayenin kârına değil, halkın gereksinimlerine yanıt veren alternatif ekonomilerle sosyal ve sağlık hizmetleri ile dayanışmacı ve adil bir toplumsal örgütlenmeyi öneriyoruz. Savaşın ve neoliberal politikaların kurbanı tüm halklarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Montevideo, Kasım 2012

 

İmzaların devamı için tıklayınız...