Dünya Tabipleri Birliği’nden AKP Hükümeti’ne Çağrı

altDünya Tabipler Birliği (DTB) AKP Hükümeti’ne 663 Sayılı KHK ile Türk Tabipleri Birliği’nden geri aldığı yetkileri iade etmesi çağrısında bulundu. DTB, konuyla ilgili olarak 28 Nisan 2012 tarihinde basın açıklaması yaptı. 

DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

28 Nisan 2012


TÜRKİYE HÜKÜMETİNE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN YETKİLERİNİ GERİ VERME ÇAĞRISINDA BULUNULDU
 

Dünya Tabipleri Birliği Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne son dönemde Türk Tabipleri Birliği’nden geri aldığı yetkileri iade etmesi çağrısında bulundu.

Prag’da bir araya gelen DTB Konseyi üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Türk Tabipleri Birliği’ne 1953 yılında Meclis kararı ile tanınan öz-yönetim yetkilerini büyük ölçüde azaltan kararından derin kaygı duyduklarını belirttiler.

Konsey; TBMM’nin tüm hekim üyelerine, hekim siyasetçiler olarak görevlerini anımsamaları ve tıp mesleğinin özerklik ve öz-yönetim hakkını desteklemeleri çağrısında bulunarak, Hükümet kararnamesine karşı hukuki girişimlerde bulunan TTB ve TBMM üyelerine destek verdi.

Prag’da yapılan toplantıda söz alan Türk delegeler; Hükümet kararnamesi ile Türk Tabipleri Birliği’nin hekimler için etik kuralları belirleme, hekimlerin mesleki kusurları karşısında disiplin yaptırımları uygulama ve tıpta lisans ve lisansüstü eğitim müfredatının belirlenmesine katılma gibi yetkilerinin kısıtlandığını, meslek örgütünün işlevlerinin kısıtlandığını dile getirdiler.

Delegelerin özellikle kaygı duydukları husus, “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ifadesinin Türk Tabipleri Birliği’nin görev tanımından çıkartılmış olmasıdır. Görev alanının bu şekilde daraltılması sonucunda TTB; sağlık hakkına, sağlık hizmetlerine erişime, halk sağlığına ve hastaların kişisel sağlığına olumsuz etkide bulunacak girişimlere ve düzenlemelere karşı çıkarken engellemelerle karşılaşabilecektir.  Bu durum, hekimlerin mesleki bağımsızlığını zedelediği gibi hastaların sağlığı açısından da sakıncalar yaratmaktadır.

DTB Başkanı Dr. Mukesh Haikerwal konuya ilişkin olarak şu görüşü dile getirmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bu kararından derin bir kaygı duyuyoruz. Bugün DTB, tıp mesleğinin bağımsızlığı ve özerkliği ilkelerine tam bağlılığını bir kez daha teyit ederek Türk Tabipleri Birliği’ni güçlü biçimde desteklediğini dile getirmektedir.

Ayrıca üyemiz olan hekimlik meslek örgütleri ile Türkiye’deki ve tüm dünyadaki hekimlere; mesleki bağımsızlık, sağlık hakkı ve Türkiye halkının sağlığı adına yürütülen çalışmalara aktif biçimde katılmaları çağrısında bulunmaktadır.”