Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi açıldı

altTürkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi (TBSHM) açılış töreni, 11 Mart 2012 Pazar günü Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, 38 ilin sağlık hakkı meclisi, çok sayıda meslek örgütü, sendika, siyasi parti ve hasta hakkı derneklerinden temsilciler katıldı.

TBSHM, il sağlık hakkı meclisleri temsilcilerinin sabah erken saatlerde Ankara’ya ulaşmasının ve Ankara İl Sağlık Hakkı Meclisi’nin Anadolu Gösteri Merkezi önünden yürüyüşe geçerek Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda toplanmalarının ardından başladı.  

Hacettepe Band grubunun mini açış konseri ve Divan Heyeti’nin oluşturulmasının ardından başta GSS olmak üzere sağlık alanında yıllardır vatandaşlara yaşatılan aldatmacanın özetlendiği “Bize Yalan Söylediler; Sağlık Sistemi Soygun Sistemine Dönüştü” başlıklı video-sunuma geçildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu’nun konuşmasının ardından, Çankaya Belediyesi Hoytur Halk Dansları Topluluğu, Anadolu’nun tüm yörelerinden oluşan halk dansları gösterisi sundu.

Herkese Eşit, Parasız Sağlık Birleşik Mücadelesi

TBSHM daha sonra, sağlık alanında yaşanan süreçle mücadeleye dönük olarak kararlar aldı. Alınan kararlar toplantının sonunda sonuç bildirgesi olarak açıklandı. Sonuç bildirgesinde, tüm emekçiler, halkın örgütlü kurumları “Herkese Eşit, Parasız Sağlık Birleşik Mücadelesi”ne katılmaya davet edildi.

İl Sağlık Hakkı Meclisi temsilcilerinin sağlık ortamına ilişkin konuşmalarının ve Hacettepe Band’in kapanış konserinin ardından TBSHM’nin açılış töreni sona erdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun konuşma metni için...

Fotoğraflar için...

"Bize Yalan Söylediler; Sağlık Sistemi Soygun Sistemine Dönüştü" başlıklı video için...

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi görüntüleri için tıklayınız...

 

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ
SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi (TBSHM) açılış töreni, sağlık örgütlerinin çağrısı ile 11 Mart 2012 tarihinde Ankara’da 38 İl Sağlık Hakkı Meclisi ve çok sayıda meslek örgütü, sendika, siyasi parti, hasta hakkı derneği temsilcisinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

TBSHM;

1- Katkı-katılım paylarını,

2- GSS primini ödeyemeyen hastaların hastane kapılarından geri çevrilmesini,

3- Özel hastanelerde “ilave ücret” adı altında alınan bıçak parasını,

4- Vicdanın, ahlâkın, insanlığın sıfır noktası “istisnai sağlık hizmetleri”ni,

5- “Yeşil alan uygulaması” adı altında acil servislerin bile paralı hale getirilmesini,

6- Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti sunumundan çekilerek sağlık holdinge dönüşmesini,

7- Devlet hastanelerini şirket hastanelerine dönüştüren kamu hastane birliklerini,

8- Kamu-özel ortaklığı adı altında riski devletin alıp kârı yerli/yabancı tekellerin/konsorsiyumların toplayacağı, katrilyonlarca liralık soygunu,

9- Kamu sağlık bütçesinin özel hastanelere peşkeş çekilmesini,

10- Sağlık hizmetlerinin meta haline getirilmesini, sağlık alanının piyasanın vahşi koşullarına terk edilmesini, sağlıkta özelleştirmeyi oylamış ve reddetmiştir.

TBSHM,  sonradan yapılacak katkılarla birlikte hep birlikte çoğaltmak üzere, sağlıkla ilgili temel görüşlerini şu şekilde belirlemiştir:

1- Sağlık, bütün insanların doğuştan kazandığı temel bir haktır.

2- Sağlık hizmetleri herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve parasız olmalıdır.

3- Bütün sağlık harcamaları, başkaca hiçbir katkı-katılım payı, ilave ücret, sağlık primi koşulu olmadan genel vergilerden karşılanmalıdır.

4- Odağında kâr değil toplumsal yarar, piyasa değil insan olan kamu sağlık hizmetleri devletin vazgeçilmez ve zorunlu görevidir.

5- Sağlık örgütlenmesinin her düzeyleri toplum katılımına açık olmalıdır.

6- Bedensel, ruhsal ve sosyal bir iyilik hali olan sağlığın korunup geliştirilebilmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmelidir.

7- Sağlık için ayrılan bütün kamusal kaynaklar kamu sağlık sistemi için kullanılmalıdır.

8- Sağlıkta taşeron çalışma yasaklanmalıdır.

9- Bütün sağlık emekçileri güvenceli istihdam, insanca yaşayabilecekleri ve emekliliğe yansıyan güvenceli ücret ve grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşturulmalıdır.

10- Sağlık çalışanlarının mesleki bağımsızlıklarını yok eden her türlü idari-mali kısıtlamalara son verilmeli; kamuda performansa dayalı döner sermaye, özelde ciro baskısı gibi sağlık mesleklerinin insani doğasına aykırı olan uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Meclisimiz;

Başta GSS, 663 sayılı KHK ve KHB olmak üzere uygulanan sağlık politikalarından doğan ve doğabilecek mağduriyetler ve politikalara karşı yürütülecek sağlık hakkı mücadelesine ilişkin birlikte mücadele kararlılığını göstermiştir.

Bu çerçevede;

·  İl sağlık hakkı meclislerinin bütün Türkiye sathında kuruluş çalışmalarına hız verilmesine, var olanların genişletilmesine,

·  Hazırlanmış olan ve hazırlanacak yazılı, görsel materyallerle halkın bilgilendirilmesi için etkin bir faaliyet yürütülmesine,

·  Mağduriyetlerin izlenerek raporlandırılmasına, belli periyotlarla kamuoyu ile paylaşılmasına,

·  Prim, katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin olmadığı nitelikli, ulaşılabilir sağlık hakkı ile Türkiye’deki herkesin güvenceli iş ve güvenceli gelir hakkı için imza kampanyaları, referandum, mitingler, grevler de dahil yerel ve merkezi eylemler yapılmasına, 14 Mart Sağlık Haftası’nda illerde sağlık müdürlükleri, Ankara’da Sağlık Bakanlığı önüne yürünerek taleplerin dile getirilmesine,

karar vermiştir.

Bu talepler için emekçileri, halkı, halkın örgütlü kurumlarını “Herkese Eşit, Parasız Sağlık Birleşik Mücadelesi”ne katılmaya davet ediyoruz.

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ