Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde Değişen Ne?

hukuk_yeniSağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete"de yayımlandı. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 maddeden oluşmaktadır. Yapılan değişikliklerin ve eklemelerin özeti şu şekildedir.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2. maddesinin 2. fıkrasındaki “Ancak, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip ve asistanları kapsamaz.” düzenlemesindeki uzman tabip ibaresi, Yönetmeliğin 1. Maddesi ile kaldırılmış, bu hastanelerde görev yapan uzman hekimler Yönetmelik kapsamına alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı bu düzenleme ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan uzman tabipleri Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin hükümleri kapsamında genel nitelikte bir hastaneye atama konusunda kendisini yetkili kılmıştır. Eğitim ve araştırma hastanelerinde uzman hekim istihdam edilmesini ortadan kaldırabilecek bu değişiklik bu hastanelerdeki uzman hekimlerin toplu atama tasarrufları ile başka hastanelere atanmasının yolunu da açmaktadır.

14.9.2004 tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 1.maddesinde de benzer bir düzenleme yapılmış, Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan iptal davası üzerine bu değişiklik Danıştay 5. Dairesi tarafından iptal edilmiştir. Bu karar sonucu 2006 yılında eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanların Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre bu hastanelerde görevlendirilemeyeceğine, kapsam dışı olduklarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. İdare 17 Ocak değişikliği ile bu düzenlemeyi değiştirmiştir.

Diğer yandan Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi ile resen atamaları düzenleyen esas Yönetmeliğin 28. Maddesine “Personel dağılım cetvelinde (PDC) belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması halinde Bakanlıkça 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere atanabilir.” düzenlemesi eklenmiştir. PDC fazlası personel bu düzenleme öncesi yalnızca il içi atanabilirken değişiklik sonrası il dışına da atanacaktır. Bu nitelikteki düzenlemeler personel rejimi ile dayandığı hukuki norm ve değerleri geçersiz hale getirmektedir.

Eğitim ve araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin, başasistanlık atanma şartlarını taşıması gerektiği ise Yönetmeliğe eklenen Ek Madde 5’de yer almıştır. Bununla birlikte 663 Sayılı KHK ile değiştirilen 3359 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde Başasistan olarak atanma ve yeterlilik kriterleri ile sınavlara ilişkin usûl ve esasların Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. Bu Yönetmelik henüz yayımlanmamıştır. 17 Ocak Yönetmelik Değişikliğinin geri kalan maddelerinde;

  • Hizmet puanının hesaplanmasını düzenleyen 10. Maddeye “Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personele, “Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı yüzde 100 fazlasıyla verilebilir” fıkrası eklenmiştir. Afet bölgesi ilan edilmesini zorunlu kılmaması ile olumlu olan bu düzenlemede yetkinin kullanılmasında ölçüt belirlenmeyerek idareye mutlaklık ölçüsünde takdir yetkisi tanınmıştır.
  • Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personelin hangi mazeret durumlarında bir başka yerde geçici olarak görevlendirilebileceği Yönetmeliğe eklemiş, bu durumlar en az sekiz haftalık gebe veya ruhsal hastalıklarda yüzde yirmi beş, diğer durumlarda yüzde kırk iş kaybı veya birinci dereceden bir yakının engelli olması veya vefat ettiğini veya çocuğunun iki yaşından küçük olması veya ilköğretimde eğitim görmesi şeklinde belirtilmiştir.
  • Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış personelin şiddete maruz kalması durumunda dava süresince C veya D hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebileceği belirtilmiştir.
  • Merkez teşkilatı kadrolarına kararname ile atama yapılan kadrolara ve il müdürü kadrolarına naklen atamalarda kura şartı aranmayacağı belirtilerek objektiflik ilkesinden uzaklaşılmıştır.
  • Eğitim görevlisi ve Başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdüren ve bu görevlerden ayrılmak isteyen uzman tabiplerin, personel dağılım cetveli uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere atanabilecekleri düzenlenmiştir.
  • Naklen atama talebinde bulunacak personelin aynı anda sadece bir hukuki sebebe dayanarak talepte bulunabileceği, bir atama talebi sonuçlanmadan yeniden başka bir sebebe dayanarak başvuru yapılabilmesi için önceki talebin geri alınması gerektiği düzenlemesi kaldırılmıştır.
  • Klinik şefi ve klinik şef yardımcısı ibareleri eğitim görevlisi “Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne” ibaresi de “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Mevzuatına” şeklinde değiştirilmiş, Yönetmeliğin eş durumu nedeniyle atamaları düzenleyen ilgili maddede yer alan ""uzman tabip"" ibaresinden sonra gelmek üzere ""uzman diş tabipleri"" ibaresi eklenmiştir.

Değişiklikler TTB tarafından ayrıntılı olarak incelemekte olup, hekimlerin yasal güvencelerini zedelediği, eğitim ve araştırma hastanelerini tahrip edeceği düşünülen değişiklikler hakkında gerekli girişimler yapılacaktır.

Yönetmelik için...