Dünya Tabipler Birliği, hekim örgütlerine baskı yapan hükümetleri kınadı

wmaDünya Tabip Birliği (DTB), 2011 yılının Ekim ayında Uruguay’ın Montevideo kentinde gerçekleştirilen 62. Genel Kurulu’nda, hekim örgütlerine baskı yapan hükümetleri kınadı. DTB, ülkelerdeki hekim kuruluşlarının bağımsız işlevlerine hiçbir hükümet müdahalesi olamayacağını karara bağladı. 

DTB’nin Genel Kurulu’nun kararında, ulusal tabip odalarının, ülkedeki hekimlerin temsilcisi olarak hareket eden, kimi durumlarda bir sendika ya da düzenleyici organ, aynı zamanda bir meslek kuruluşu olarak hekimler adında taraflarla görüşmeler yapmak üzere kurulan, halk sağlığı ve refahı ile ilgili konularda tıp doktorlarının uzmanlık birikimini temsil eden kuruluşlar olduğuna dikkat çekildi. DTB’nin kararı şöyle:

Tabip odaları, tıp mesleğinin görüşlerini yansıtır. Bu bağlamdaki uğraşlar arasında, meslekte etik kuralara uyulması, kaliteli tıbbi bakım ve hizmet sağlanması ve mesleği icra eden herkesin yüksek standartlara bağlı kalması da yer almaktadır.

Bu kuruluşlar, genellikle halk sağlığı alanında olmak üzere, üyeleri adına kampanyalar başlatabilirler veya tanıtım/savunu çalışmaları yürütebilirler. Sözü edilen tanıtım/savunu çalışmaları, bunları muhalif politika olarak gören hükümetler tarafından her zaman hoş karşılanmayabilir. Oysa bu tür çalışmalar gerçekte verili tıbbi kanıtlara ilişkin bir anlayışı, hastaların ve çeşitli nüfus kesimlerinin ihtiyaçlarını temel almaktadır.

DTB, bu tür tanıtım/savunu çalışmaları nedeniyle kimi hükümetlerin kendilerinin belirledikleri temsilcileri yetkili organlara atayarak hekim kuruluşlarını susturmaya, verilecek mesajların kendilerinin hoş görebilecekleri mesajlara dönüştürmeye teşebbüs ettiklerinin farkındadır.

DTB, bu amaca yönelik girişimleri kınar ve ülkelerdeki hekim kuruluşlarının bağımsız işlevlerine hiçbir hükümet müdahalesi olmamasını talep eder. DTB, hükümetleri, kendi ulusal hekim kuruluşlarının çalışmalarının ardındaki gerekçeleri daha iyi kavramaya, tıbbi kanıtları dikkate almaya ve halkın sağlık ve refahını geliştirmeye yönelik çabalarda hekimlerle birlikte çalışmaya davet eder.

Dünya Tabipler Birliği"nin kararı için...