Sağlık Bakanı’ndan Tüzel’in sorusuna yanıt

ttbSağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel’in Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri sırasında yönelttiği soru önergesine yanıt verdi. Akdağ, Tüzel’in TTB Yasası’nın birinci maddesinden “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresinin neden çıkarıldığı yönündeki sorusuna, “Mesleğin kişi ve kamu yararına uygulanması genel sağlık otoritesinin görev alanına girmektedir. Bu itibarla, yapılan değişiklik ile Kanun Anayasa"ya uygun hale getirilmiştir” yanıtını verdi.

Akdağ’ın 16 Aralık 2011 tarihinde verdiği yanıtı şöyle:

“Bilindiği üzere, Anayasa"nın 56 ncı maddesinde herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevi genel anlamda devlete verilmiştir. Bu görev, ilgili kanunlar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı eliyle yürütülmektedir.

Anayasa"nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını düzenleyen 135. maddesinde ise, bu kuruluşların amacının meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplini ve ahlakını korumak olduğu açıkça belirtilmiştir. Türk Tabipleri Birliği ve odaları da, bu amaç için kurulmakta ve ilgili organları bu faaliyetleri yürütmek üzere seçilerek yetkilendirilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Kanunu"nda yer alan söz konusu ibare ise, meslek kuruluşlarının Anayasa ile belirlenen bu amacı ve görevini aşar niteliktedir. Gerçekten, mesleğin kişi ve kamu yararına uygulanması genel sağlık otoritesinin görev alanına girmektedir. Bu itibarla, yapılan değişiklik ile Kanun Anayasa"ya uygun hale getirilmiştir.”