Kişisel sağlık kayıtlarının bildirimi ve sağlık personeli yönünden yürütmeyi durdurma

hukuk3 Ağustos 2010 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişikliklerinin bazı hükümleri yargıya taşınmıştı. 07 Şubat 2011 tarihli haberde ise açılan bir bireysel davada, Danıştay 10. Dairesi tarafından değişikliğe ilişkin bazı hükümlerin yürütmesinin durdurulduğu açıklanmıştı.

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada yürütmesi daha önce durdurulan koşulların yanı sıra  iki yönden daha yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir:

  • Ek 6 sayılı Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formunun “2. Bölüm: Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler” bölümünün 14 nolu satırının yürütmesini durdurmuştur. Bu madde de bütün tıbbi kayıtların Sağlık Bakanlığı tarafından istenmesine olanak verecek şekilde  “tıbbi kayıtların” Bakanlığa gönderilmesinin istenmesine ve göndermeyenlere yaptırım uygulanması düzenlenmiştir. Daire bu düzenlemenin kurallaştırma tekniği ve hukuki güvenlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna varmıştır.
  • Kararda 12/D maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde uzmanlık dalları itibariyle ihtiyaçlar ve standartlar belirlenmeden bütün muayenehanelerde en az bir sağlık personeli istihdam zorunluluğu getirilmesinin hizmet gereklerine aykırı olduğu belirtilmiştir.

Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen bu kararda, muayenehanelerde bulunan hekim çalışma odalarının, hasta bekleme salonlarının, merdiven ve asansörlerin, kapı genişliklerinin standratlarını düzenleyen dava konusu Yönetmeliğin 2.maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (e), (f) bentlerinin, aynı fıkranın pansuman ve acil müdahale odası bulunma zorunluluğunu düzenleyen (d) bendinin, bebek emzirme ve bakım odası kurma şartını düzenleyen (I) bendinin yürütmesi durdurulmuştur.

Karar için...