Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Önemli Bilgiler

hukukSiz meslektaşlarımız 5947 Sayılı Yasa ile zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü tutuldunuz.

Hekimlerin sigorta poliçelerini satın alırken ödeyecekleri primler dışında da bilmelerinde fayda bulunan bazı bilgileri TTB Hukuk Bürosu hazırladı. Hemen belirtelim ki TTB önümüzdeki günlerde hem toplum, hem sağlık hizmeti hem de hekimler lehine bir tıbbi zarar karşılama yönteminin benimsenebilmesi için çabalarını yoğunlaştırarak sürdürecektir.

Ancak bu arada tabip odalarımız ve üyelerimiz tarafından aktarılan kimi bilgilere göre, ihtiyari sigorta poliçelerinin hekimlere zorunlu mali sorumluluk sigortası adı altında satılma girişimleri olmaktadır.  Bu nedenle poliçelerinizi aşağıdaki bilgiler ışığında kontrol etmenizde yarar bulunmaktadır.

 

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

1- 30 TEMMUZ 2010 GÜNÜ SİGORTA YAPTIRAMAZSAM 5.000. TL İDARİ PARA CEZASI VERİLİR Mİ?

2- ZORUNLU SİGORTA POLİÇELERİ BÜTÜN RİSKLERİ KARŞILAYACAK MI?

3- SİGORTAYI KİM YAPTIRACAK?

4- TEMİNAT TUTARI NEDİR?

5- PRİM TUTARI NEDİR BU TUTAR SABİT MİDİR?

6- UZMANLIK ALANLARINA GÖRE RİSK GRUPLARI VE PRİM TUTARLARI NEDİR?

7- PRİMLER NASIL ÖDENİR?

8- BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞAN HEKİMLER TEK SİGORTA MI YAPTIRACAKTIR?

9- HEKİME DAVA AÇILIRSA SİGORTA PRİMLERİ ZAMLI MI ALINIR ?

10- SİGORTA SÖZLEŞMESİ, ZİNCİRLEME SÜRDÜĞÜ SÜRECE ZAMAN SINIRI OLMAKSIZIN BÜTÜN ZARARLAR KARŞILIYOR MU?

11- SİGORTA POLİÇESİ HANGİ ZARARLARI KARŞILIYOR?

12- SİGORTA ŞİRKETİNE NE ZAMAN VE NASIL BİLDİRİMDE BULUNMAK GEREKİR?

13- SİGORTACI TAZMİNATI NE ZAMAN ÖDER? 

14- ZORUNLU SİGORTAYA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATINDA BELİRTİLEN ŞARTLARI SİGORTALI HEKİM LEHİNE İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

1- 30 TEMMUZ 2010 GÜNÜ SİGORTA YAPTIRAMAZSAM 5.000. TL İDARİ PARA CEZASI VERİLİR Mİ?

28 Temmuz 2010 günü itibariyle zorunlu mali sorumluluk sigortası ile ilgili Yasa hükmünün yürürlüğe girmesine iki gün kaldığı halde, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin başvurularına rağmen bilişim alt yapılarını tamamlayarak sigorta bilgi sistemine dahil olmuş sigorta şirketlerinin isimleri bildirilmemiştir.

Bu nedenle, hekimler henüz kendilerine gelen sigorta şirketi temsilcilerinin yetkili sigorta temsilcisi olup olmadığını ve kendilerine satılacak poliçenin zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi olup olmadığını bilebilir durumda değildir.

30 Temmuz 2010 günü yürürlüğe girecek olan yükümlülüğün uygulanabilmesi için, en az 3-6 ay önceden usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uygun poliçeleri hazırlayıp satmaya yetkili sigorta şirketlerinin açıklanmış olması gerekmektedir.

Devletin bu ödevini yerine getirmeden, vatandaşlarından sözkonusu yükümlülüğü yerine getirmesini beklemesi ve bir gün içinde sigorta yaptırmadığı için para cezası vermesi başta Anayasa’nın 2 ve 5. maddelerine aykırıdır.

Bu nedenle hekimlerin, güvenilir ve yetkili kurumların resmi açıklamalarından sonra yetkili şirketlerden ve kontrol ettikleri poliçeleri satın almalarında yarar bulunmaktadır.  Bazı sigorta temsilcilerinin hekimleri korkutarak poliçe satmaya çalıştıkları bilgisi edinilmektedir. Bu boş tehditlere itibar edilmeksizin hekimlerin, tatil, hastalık izni vb. nedeniyle mazereti olanlar haricinde olağan koşullarda en az bir hafta- 10 gün arasında poliçelerini satın alabilecekleri açıktır. Hekimlerin bu süreyi kullanmaları en doğal haklarıdır. Bu nedenle kendilerine herhangi bir yaptırım uygulanmasının hukuka aykırı olacağını belirterek, aksi uygulamalarla karşılaşan bütün hekimlerimize destek vereceğimizi duyururuz.

Bu arada Türk Tabipleri Birliği süreci izlemekte, sigorta şirketlerine taleplerini ileterek iyileştirme önerilerini istemektedir. Hekimlerimizin mağdur olmasına izin vermeden gerekli ve güvenilir bilgilendirmenin yapılması için çaba harcanmaktadır.

2- ZORUNLU SİGORTA POLİÇELERİ BÜTÜN RİSKLERİ KARŞILAYACAK MI?

Zorunlu sigortanın genel şartları ihtiyari sigortadan farklıdır. Bu nedenle zorunlu sigorta aşağıda belirtilen dört hal dışında mesleki faaliyetle ilgili bütün riskleri teminat kapsamına almaktadır. Poliçenizde bu dört hal dışında kapsam dışında bırakılan bir risk olmamasına dikkat etmenizi öneriyoruz.

Sigorta teminatı dışında bırakılan haller;

a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepler,

b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışlar,

c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,

ç) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar

3- SİGORTAYI KİM YAPTIRACAK?

a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabiplerin kendileri,

b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı sigorta ettiren sıfatıyla kurumları,

c) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri yaptırmaya yetkilidir. 

4- TEMİNAT TUTARI NEDİR?

Teminat tutarı bütün hekimler için olay başına 300.000.TL (üçyüzbin) dir. Bu miktarın poliçede hekim lehine arttırılması mümkündür.

5- PRİM TUTARI NEDİR BU TUTAR SABİT MİDİR?

Yayımlanan tarifede, hekimler uzmanlık alanlarına göre risk gruplarına ayrılmış olup prim miktarları risk gruplarına göre sabit olarak belirlenmiştir. Bunların sigorta şirketleri tarafından arttırılması yasaktır.

6- UZMANLIK ALANLARINA GÖRE RİSK GRUPLARI VE PRİM TUTARLARI NEDİR?

 

1. Risk Grubu

PT: 150 TL 

2. Risk Grubu

PT: 300 TL 

3. Risk Grubu

PT: 500 TL 

4. Risk Grubu

PT: 750 TL 

1.Adli Tıp

2.Anatomi

3.Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)

4.Çevre Sağlığı

5.Epidemiyoloji

6.Fizyoloji

7.Halk Sağlığı

8.Histoloji ve Embriyoloji

(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)

9.Temel İmmünoloji
(İmmünoloji)

10.Tıbbi Biyokimya
(Biyokimya ve klinik biyokimya)

11.Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)

12.Tıbbi Farmakoloji

13. Tıbbi Mikoloji
(Mikoloji)

14.Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)

15.Tıbbi Patoloji
(Patoloji)

16.Tıbbi Viroloji
(Viroloji)

 

1.Aile Hekimliği

2.Askeri Psikiyatri

3.Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)

4.Çocuk Genetik Hastalıkları

5.Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
6.Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)

7.Çocuk Radyolojisi

8.Çocuk Romatolojisi

9. Dermatoloji

10.Diş Tabibi

11.Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

12.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
13.Geriatri
14.Hava ve Uzay Hekimliği
16.İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları(İmmünoloji) (Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)

17.İş ve Meslek Hastalıkları(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)

18.Klinik Nörofizyoloji

19.Nükleer Tıp

20.Pratisyen Tabip

21.Radyasyon Onkolojisi

22.Romatoloji
23.Sitopatoloji (Sitoloji)

24.Spor Hekimliği

25.Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp (Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)

28.Tıbbi Genetik

29.Tıbbi Parazitoloji
(Parazitoloji)

 

1.Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

2.Algoloji

3.Çocuk Cerrahisi

4.Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

5.Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)

6.Çocuk Göğüs Hastalıkları

7.Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)

8.Çocuk Kardiyolojisi

9.Çocuk Nefrolojisi

10.Çocuk Nörolojisi

11.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

12.Çocuk Ürolojisi

13.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları)

14.Endodonti

15.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)

16.Gastroenteroloji

17.Göğüs Hastalıkları
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)

18.Göz Hastalıkları

19.Harp Cerrahisi

20.Hematoloji

21.İç Hastalıkları

22.Kardiyoloji

23.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

24.Nefroloji

25.Nöroloji

26.Ortodonti

27.Protetik Diş Tedavisi

28.Radyoloji
(Radyodiyagnostik)

29.Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)

30.Tıbbi Onkoloji

31.Üroloji

 

1.Acil Tıp (İlk ve acil yardım)

2.Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

3.Anesteziyoloji ve Reanimasyon

4.Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)

5.Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)

6.Çocuk Acil

7.Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

8.Çocuk Yoğun Bakımı

9.El Cerrahisi

10.Gastroenteroloji Cerrahisi

11.Genel Cerrahi
(Genel şirürji)

12.Göğüs Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)

13.Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

14.Kadın Hastalıkları ve Doğum

15.Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)

16.Neonatoloji

17.Ortopedi ve Travmatoloji

18.Periferik Damar Cerrahisi

19.Perinatoloji

20.Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi

21.Yoğun Bakım

 

 

Uzmanlık öğrencileri (asistanlar), devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir. Örneğin Acil Tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren “risk grubu 4” olarak değerlendirilecektir"

7- PRİMLER NASIL ÖDENİR?

a)Kamuda çalışan hekimler; yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır.

Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.

b) Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sigorta sözleşmesinin primleri, kurum tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin yarısı sigortalıya yansıtılır.

c)Mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir.

İkinci yıl normal primlerin nasıl tespit edileceğine ilişkin bir yöntem belirlenmemiştir.

8- BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞAN HEKİMLER TEK SİGORTA MI YAPTIRACAKTIR?

Yayınlanan düzenlemelerde; aynı zaman diliminde birden fazla sağlık kuruluşunda çalışan hekimler için, çalıştıkları  kurumların sigortacıya yapacakları primi ödeme yükümlülükleri konusundaki bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak 1219 Sayılı Kanun’a eklenen Ek 12’nci madde ile mesleğini icra eden hekimlere her yaptıkları iş için ayrı ayrı değil bir bütün olarak mesleklerinin icrası için zorunlu sigorta yaptırılması öngörülmüştür. Anayasa uyarınca mali yükümlülüklerin ancak kanun ile düzenlenmesi olanaklı olup, kanunda da nerede icra edilirse edilsin icra edildiği yere göre değil mesleğin icrası için sigorta zorunluluğu getirildiği için tek sigorta yaptırılması gerekir.

9- HEKİME DAVA AÇILIRSA SİGORTA PRİMLERİ ZAMLI MI ALINIR ?

Tek başına hasta ya da yakınları tarafından tazminat davası açılması sigorta priminin arttırılması için yeter koşul değildir. Ancak yargı kararı sonucu tazminat ödenmesi halinde takip eden yılda bir olay nedeniyle tazminat ödenmişse %15, iki olay nedeniyle tazminat ödenmişse %30 üç veya daha fazla tazminat ödenmişse %50 zamlı prim ödeneceği düzenlenmiştir.

10- SİGORTA SÖZLEŞMESİ, ZİNCİRLEME SÜRDÜĞÜ SÜRECE ZAMAN SINIRI OLMAKSIZIN BÜTÜN ZARARLAR KARŞILIYOR MU?

Hayır karşılamıyor, poliçede belirtilen sözleşme türüne göre; ya sözleşmeden bir yıl önce veya sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları sözleşme süresi içinde bildirilmesi koşuluyla karşılıyor,

ya da sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları, sözleşme süresi içinde veya sözleşmeyi takip eden iki yıl içinde bildirilmesi koşulu ile karşılıyor.

Ancak bu sürelerin sigorta poliçesi ile sigortalı hekim lehine uzatılması mümkündür.

11- SİGORTA POLİÇESİ HANGİ ZARARLARI KARŞILIYOR?

Sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken verdikleri zararları karşılıyor. Ancak bu zararların belli bir süre içinde ihbar edilmesi, bildirilmesi koşulu ile karşılıyor. Bu süre sınırları ise iki türlü yapılabilen ve poliçede mutlaka belirtilmesi gereken sözleşme türüne göre;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sözleşme süresi içinde ya da takip eden iki yıl içinde talep edilen zararları,

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde talep edilen zararları,

c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderleri

belirlenen sigorta teminat limitlerine kadar karşılıyor

12- SİGORTA ŞİRKETİNE NE ZAMAN VE NASIL BİLDİRİMDE BULUNMAK GEREKİR?

a)Hekime karşı yapılan tebligat sonucu davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,

b)Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde

riziko gerçekleşmiş olur ve sigortalı hekimin gerçekleşen rizikoyu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmesi gerekir.

Hekim; tıbbi zarar iddiası ile dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermekle yükümlüdür.

Bildirimlerde yazılı şekil koşulu olmamakla birlikte, ispat kolaylığı bakımından yazılı olarak bildirmekte yarar bulunmaktadır.

13- SİGORTACI TAZMİNATI NE ZAMAN ÖDER? 

Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on beş iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan zararlara ilişkin tazminatı öder.

14- ZORUNLU SİGORTAYA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATINDA BELİRTİLEN ŞARTLARI HEKİMLER LEHİNE İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları tarafından Sigorta Şirketleri ile bu yönde görüşmeler sürdürülmekte olup sonuçları çok kısa süre içinde üyelerimize duyurulacaktır.