Zorunlu Hizmete Karşı TTB Tarafından Açılan Davalar - Sonuçlar

Zorunlu Hizmete Karşı TTB Tarafından Açılan Davalar - Sonuçlar

1) Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne ilişkin Başbakanlık Genelgesine karşı TTB’nin açtığı dava:

TTB tarafından Mecburi Hizmete ilişkin 5371 sayılı Yasanın uygulama Genelgesine iptal davası açılmıştır. Bu davada Genelgenin dayanağı olan Yasa hükümlerinin Anayasaya aykırılığı itiraz yolu ile ileri sürülmüştür. Davaya bakmakta olan Danıştay 5. Dairesi’nce, TTB’nin Anayasaya aykırılık itirazı ciddi bulunarak Yasa’nın bazı hükümleri yönünden Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi Yasa’nın;

·         Ek 5. maddesinin 1. fıkrasındaki “Eksik kalan Devlet hizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yan dal uzmanı olarak yapacakları Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave etmek suretiyle yerine getirirler." şeklindeki ikinci cümleyi,

·         Ek 6. maddesinin 1. fıkrasındaki, “veya tabip iken eksik kalan yükümlülüğünü uzman tabip olarak tamamlama" ibaresini,

·         Ek 3. maddesinin son fıkrasında yer alan “...veya yurt dışında kendi nam ve hesabına okuyarak Devletten öğrenci dövizi almadan" ibaresini Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.

Bu karar sonucunda;

a.       İster yurt dışında ister Türkiye’de, ister özel üniversitede ister kamu üniversitesinde eğitim görmüş olsun, eğer Türkiye’de hekimlik yapacak ise bütün hekimlerin zorunlu hizmet yapması zorunlu hale gelmiştir,

b.      Tıp fakültesinden mezun olan hekimler, uzmanlık sınavına girip kazandıkları takdirde, pratisyen hekimlik dönemi için öngörülen zorunlu hizmeti ilave olarak yapmak zorunda kalmayacaklar, sadece uzmanlık için öngörülen zorunlu hizmeti yapacaklar, pratisyen hekimlik dönemi için öngörülen hizmetten muaf olacaklardır. Ayrıca pratisyen hekimliğe ilişkin zorunlu hizmet süresinin yarısında uzmanlık eğitimine başlayanlar için de geriye kalan sürenin ortadan kalkması söz konusu olmuştur.

Anayasa Mahkemesi’nce 5371 sayılı Kanun’un Ek 3. maddesinin 1. fıkrasının Anayasaya aykırı bulunmaması nedeniyle, uygulama genelgesinin iptaline dair davada Danıştay 5. Dairesi 28.02.2007 tarihinde iptal davasının reddine karar vermiştir. Daire’nin red kararı TTB tarafından 5371 sayılı Kanun’un tüm hükümlerinin Anayasa’ya aykırılık itirazının ciddi bulunarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi ve uygulama genelgesinin tekrar görüşülmesi istemiyle temyiz edilmiştir. Halen temyiz istemi İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda incelenme sırası beklemektedir.

2) TTB tarafından ilgili hekimler adına yürütülen bireysel davalar;

Zorunlu hizmet uygulamasına karşı bir hekim adına açılan Ankara 7.İdare Mahkemesinin 2005/2354 E. sayılı dosyasında,diplomanın verilmemesi suretiyle özel hekimlik yapmanın da engellenmesinin Anayasa’ya aykırılığı savı ciddi bulunarak 5371 sayılı Yasa ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen Ek 4. maddesinin 3. fıkrasının ve Geçici 6. maddenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.  Başvuru Anayasa Mahkemesinin 2007/24 esasına kaydedilmiş olup henüz karara bağlanmamıştır.

Diğer davalarda ise anayasaya aykırılık itirazı ciddi bulunmayarak davanın reddine karar verilmiştir. Kararlar temyiz edilmiş olup inceleme sonucu tamamlanmamıştır.