Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Asistanları sorunlarına çözüm istiyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Asistan Hekimleri, asistan hekimlerin giderek büyüyen sorunlarını ve acil çözüm beklediklerini duyurmak amacıyla bugün (07 Ocak 2015) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yaptılar. 

Son yıllarda, asistan hekimlerin "eğitim alan" kimliğinin yok sayıldığına, performans uygulamasının etkisiyle artık sadece "hizmet veren" olarak yaklaşıldığına, aşırı iş yükünün altında ezildiklerine ve emeklerinin karşılığını alamadıklarına dikkat çekilen açıklamada, taleplerin yerine getirilmemesi durumunda önümüzdeki günlerde iş bırakılacağı uyarısı yapıldı. 

07.01.2015

BASIN AÇIKLAMASI

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Asistan Hekimleri olarak tek bir çatı tek bir dilek ve tek bir istek altında burada bu basın açıklamamızı yapıyoruz. Bizler kutsal bir mesleğin her biri ayrı özellikleri olan farklı kısımlarını hakkı ile öğrenerek insanlığa hizmet amacı ile burada canımızı dişimize takarak, saatlerimizi günlere aktararak, gerektiğinde ailelerimizi geri plana atarak çalışırken artık bize layık görülen bu davranışları kabul etmiyoruz. Maalesef sadece performans sistemine dayandırılan ve ‘işler yürüsün yeter’ anlayışının hakim olduğu hastanemizde artık biz asistan hekimler olarak polikliniklerde veya kliniklerde sadece  "hizmet veren" kimliğini bırakıp "eğitim alan" kimliğine de yakışır şekilde çalışma hakkımızı istiyoruz.

Performans ve sadece işlerin dönmesi anlayışının sonucunda, hekimler arasındaki usta-çırak ilişkisi anlamsız bir hiyerarşiye dönüşmüş, varlığının temel nedeni uzmanlık eğitimi almak olan biz asistan hekimler, bu hiyerarşinin en alt basamağında olup, hizmet üretiminin temel direği haline getirilip, yataklı servislerde olabileceğinden fazla sayıda hasta takip ettiriliyor ve polikliniklerde tek başımıza 40-50 hasta bakmaya zorlanıyoruz.

Her gün daha fazla kar elde etmek isteyen bir sağlık sisteminin tüm angaryasını omuzlayan, 36 saat çalışan, yeterli ve uluslararası standartlara uygun bir eğitim almaktan çok uzakta olan asistan hekimler olarak biz, dinlenememe, eğitim alamama, yöneticilerin iki dudağı arasındaki ve garantisi olmayan ek ücretlendirme sisteminde, yasal hakkımız olan ve zamanında yatmayan nöbet ücretleri altında ve sadece hizmet ve kar amacı güdülen bu sisteminin ağırlığı altında eziliyoruz.

Mevcut sağlık sistemi sadece biz asistan hekimleri, uzman doktorları değil; ebesinden, hemşiresine, sağlık memurundan, sağlık teknisyenine kadar tüm sağlık çalışanlarını çok olumsuz etkilemekte, birbirimizden ayırmakta ve mutsuz çoğunluklar yaratmaktan başka bir işlevi bulunmamaktadır. Hiçbir sağlık çalışanı emeğinin karşılığını tam olarak alamamaktadır.

Gelinen noktada biz asistan hekimlere özel olan uzmanlık eğitimi ile ilgili sıkıntılarımız bugüne kadar hep geri plana atılmıştır. Sorunlarımızın bekleyerek, birileri tarafından, ya da kendiliğinden çözülebileceğini düşünmüyoruz. Asistanlar olarak, zaman bir adım öne çıkma zamanıdır. Bu bağlamda aşağıdaki taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda asistan hekimler olarak tarafımızdan belirlenecek bir günde iş bırakma planımızın olduğunu duyuruyoruz.

ARTIK YETER!! SESLERİMİZİ DUYMASI GEREKENLER DUYSUNLAR!! HİÇBİRİMİZ KÖLE DEĞİLİZ.

1 – Ne olduğunu bilmediğimiz bir karar ile maaşımızdan eksiltilen ‘FARK TAZMİNATI’ kaleminin, hiçbir uzman veya öğretim görevlisinden kesilmemesine rağmen neden sadece biz asistan hekimlerden kesildiği hususunun ivedilikle araştırılıp tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz

2 – Yasal yollar ile teminat altına alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ‘nöbet ücreti takip eden ayın son gününe kadar ödenmesi zorunludur’ maddesi ile artık nöbet paralarının zamanında yatmasının ve geriye yönelik uğradığımız zararın karşılanmasının talep ediyoruz. Zamanında yatmaması veya zararın karşılanmaması durumda yasal yollara başvuracağımızı bildiriyoruz.

3- Artık ayyuka çıkmış olan hastanemizin güvenlik sıkıntısının bir an önce çözülmesini, refakatçi kartı uygulamasının tekrar getirilmesini, refakatçi olmayanların hasta ziyaret saatleri dışında hastaneye alınmamasını, mesai saatleri dışında hastanenin tüm kapılarının kapalı tutulması ve kimliksiz olan kişilerin doktor bile olsa hastaneye alınmamasını talep ediyoruz. Artık mal güvenliğimizi geçtik sadece canımızı düşünüyoruz.

4 - 19/04/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan hemşirelik, yardımcı sağlık personeli, hasta bakıcı yönetmeliklerinde belirtildiği üzere tüm sağlık çalışanlarının görevleri içerisinde sayılan tüm işlemlerin belirlenerek artık tüm hastane içerisinde adaletli bir iş akışının sağlanmasını talep ediyoruz.

5 - Hastanede tarafımızca yapılmaya zorlanan; bilgisayar üzerinden yapılan istekler, poliklinik istemleri vb. tüm sekretarya işlerinin hekimler tarafından yapılmamasını sağlanmasını ve dolayısıyla azalan gereksiz iş yükü sayesinde daha iyi eğitim alma ve daha nitelikli hizmet vermek amacı ile başta poliklinikler olmak üzere, tüm birimlerde çalışan hemşire, güvenlik, temizlik personeli, sekreter sayılarının arttırılmasını talep ediyoruz.

6 – Özlük haklarımızın gereği olarak, nöbet tutulan servislerdeki asistan hekim dinlenme odalarının, azami istekleri karşılayacak şekilde ve modernlikte tekrar düzenlenmesini talep ediyoruz.

7 – Yine özlük haklarımızın gereği olarak ki özellikle kullandırılmayan radyasyon izni, süt izni, doğum izni vb. gibi kalemleri içeren ‘İZİN HAKLARIMIZIN’, tabii ki hastane işleyişini de bozmayacak şekilde fakat hakkımızı da vererek karşılanması hususunda Anabilim dallarına gerekli uyarıların yapılmasını talep ediyoruz.

8 – Yeni satın alınan hastane bilgi sisteminin ivedilikle düzeltilmesi, eksiklerinin giderilmesi, poliklinik işleyişinin düzenli olması amacı ile ‘numaratörlerin’ her poliklinikte çalışır hale getirilmesini ve hastane eczanesinin ilaç stoğunun, hastane ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzeltilmesini talep ediyoruz.

9 - Aylık ücretlerimizin arttırılmasını, düzenli yatırılmasını, sabitlenmesini ve emekliliğimize yansıtılacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz

10 - Taleplerimizin karşılanmaması durumunda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi asistan hekimleri olarak tarafımızdan belirlenecek ileri bir tarihte iş bırakma planımızın olduğunu tekrar hatırlatıyor, iş bırakma öncesi veya sonrası da dahil olmak üzere tüm bu süreçle ilgili herhangi bir sağlık çalışanı hakkında yasal işlem başlatılması halinde yeniden iş bırakacağımızı beyan ediyoruz.