13 Mart'ta g(ö)revdeyiz!

TTB Merkez Konseyi, 13 Mart 2015 Cuma günü sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı. TTB Merkez Konseyi tarafından bugün (25.02.2015) düzenlenen basın toplantısında, 13 ve 14 Mart tarihlerindeki eylem ve etkinlik programı açıklandı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara katıldılar. 

Basın toplantısının açılışında konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, her yıl 14 Mart'ta sağlık alanındaki sorunları ve sağlık çalışanlarının taleplerini ile getirmeye çalıştıklarını belirterek, bu yıl da 5 ana talepleri olduğunu bildirdi. Şener, bu talepleri dile getirmek için uyarı etkinlikleri yapacaklarını kaydetti.

Basın açıklamasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, sağlık alanında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 14 Mart'ı sağlıkçıların uzun süredir "tıp bayramı" olarak kutlayamadıklarını ifade etti. Önümüzdeki 14 Mart'ta da TTB ile birlikte sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin, sendikaların, derneklerin bu olumsuzluklara dikkat çekmek için sokaklarda olacaklarını kaydeden İlhan, 13 Mart'ta sağlık hizmeti sunamayacaklarını duyurdu. İlhan, 14 Mart Cumartesi günü de aile hekimlerinin, ASM çalışanlarının nöbet direnişinin süreceğini belirtti.

Bu dönemin mücadelesinin sağlık alanındaki örgütlerle birlikte yürütüleceğini ifade eden Dr. Bayazıt İlhan, vatandaşlara da acil durumlar dışında 13-14 Mart'ta sağlık kurumlarına gitmemeleri, hekimlere, sağlık çalışanlarına destek olmaları talebinde bulundu. İlhan, bu eylemlerin aynı zamanda halkın sağlık hakkı için, başta katkı/katılım payları olmak üzere vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasında giderek artan engellere de dikkat çekmek için yapıldığını vurguladı. İlhan söz konusu 5 acil talebi de şöyle sıraladı: 

- Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi

- Emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi

- Fiili hizmet zamlarının ödenmesi

- Tıp eğitiminde niceliği değil, niteliği önceleyen politiklaranı uygulanması

- Bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara da, asistan hekimlerin, aile hekimlerinin ve emekli hekimlerin sorunlarına dikkat çekti. Hekimlerin emekli maaşlarının bir bakımevinin aylık ücretine bile yetmediğine dikkat çeken İncekara, "Bu ülke için yıllarca emek veren hekimlerin emekliliklerinde bir bakımevinde kalamayışını kabul etmiyoruz" diye konuştu. Katkı/katılım paylarının halkın sağlık hizmetine ulaşmasının önünde en büyük engellerden birini oluşturduğunu belirten İncekara, ASM'lerde 3 TL muayene ücretini ödeyemeceyek durumda hastalarla karşılaştıklarını, kimi zaman hastaların parasız muayene olabilmek için hekimlere yalvardığını aktardı. İncekara, "Bir hasta muayene olabilmek için hekimle yalvarmak zorunda kalmamalı" dedi. 

 

25.02.2015

BASIN AÇIKLAMASI

13 Mart’ta g(ö)revdeyiz!

Herkes için sağlık; sağlık hizmetini alan için de, sunan için de…

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın halkın sağlığına zarar verdiğini yıllardır söylüyoruz. “Biz demiştik!” de demek istemiyoruz ama biz bunu demiştik. Bugün ne halkımız aldığı sağlık hizmetine güvenebiliyor, ne de biz verdiğimiz hizmetten memnunuz.

İktidarın 12 yıldır reform diye takdim ettiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sermayeye para kazandırmak dışında hiçbir amacının olmadığı artık herkes tarafından ayan beyan görülmektedir. Sağlık alanında yaşanan sayısız olumsuzluk halkımızın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkını elinden almaktadır.

Sağlık çalışanlarının sorunları da doğrudan doğruya halkın sağlığını ilgilendirmekte, sağlık hizmetini olumsuz etkilemektedir.

Sorunların çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan 5 acil talebimiz vardır.

  • İnsanüstü bir çabayla, insanlık dışı koşullarda çalışıyoruz. Esnek, 36 saat kesintisiz, ihtiyaç molası dahi veremeden, performans/ciro baskısı altında, sağlıksız koşullarda, şiddet baskısı altında, taşeron sistemiyle çalışıyoruz. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; yetkilileri yeni nöbetler ekleme gayretlerine, taşeron sistemine “çağdaş köleliğe” son vermeye çağırıyoruz.
  • Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir talep ediyoruz. TTB tarafından hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na ve TBMM’de grup başkanvekillerine iletilen teklifte yer alan, mevcut emekli hekimlerin gelirlerini de yoksulluk sınırının üzerine, iki katına çıkaracak biçimde, emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin artırılmasını talep ediyoruz.
  • Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz.
  • Başta tıp eğitimi olmak üzere sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Tıp ve sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz.
  • Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.

Bizler sağlığın “fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali” olduğunu biliyor, iktidarı her türlü antidemokratik baskıdan, polis devleti arayışlarından, tek adam özlemlerinden, muhalefeti düşman gibi gören ve gösteren anlayıştan, din ve milliyetçilik üzerinden toplumu bölme çabalarından vazgeçmeye çağırıyor;  herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği, demokratik bir Türkiye’de, barış içinde, birlikte, kardeşçe yaşamak istiyoruz.

Taleplerimizi görünür kılmak ve halkın sağlık hakkına dikkat çekmek için;

13 Mart 2015 Cuma günü dayanışma içinde g(ö)revde olacağımızı, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sunamayacağımızı yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Ocak ayı başından beri her Cumartesi günü olduğu gibi 14 Mart’ta da aile hekimlerinin ve ASM çalışanlarının nöbet direnişinin süreceğini buradan bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bu eylemin planlanmasında Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık alanındaki sendikalar, dernekler ve meslek örgütleri ile gerekli temasları kurduğunu, eylemin sağlık alanının bütününde tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde gerçekleşeceğini belirtiriz.

Yurttaşlarımızı öncelikle en temel insan hakkı olan sağlık hakkı adına bu önemli eylemde sağlık çalışanlarına destek olmaya ve birlikte mücadeleye çağırmaktayız.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ