Defin nöbetlerine iptal kararı

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. S. Nihan Keysan adına Antalya Tabip Odası aracılığı ile defin nöbetlerinin iptali için başvurulan idare mahkemesi davası sonuçlandı.

İdare mahkemesi başvuruyu haklı bularak belediye hekimi bulunan yerlerde mesai saatleri dışında toplum sağlığı hekimleri tarafından nöbet tutulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı nedeniyle söz konusu işlemin iptaline karar verdi.

T.C.
ANTALYA
3. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/835
KARAR NO: 2015/151

DAVACI: SAFA NİHAN KEYSAN

VEKİLİ: AV. SEMİH ÖNEM
Kızılsaray Mah.61. Sk.No:10 Alanyalı İş Merkezi Kat:6 Daire:10 Muratpaşa/ANTALYA

DAVALI: KEPEZ KAYMAKAMLIĞI - Kepez/ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ: Antalya İli, Kepez İlçesi Kepez Toplum Sağlığı Merkezinde Aile hekimi olarak görev yapan davacının mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlemek üzere hazırlanan nöbet listesine yazılmak suretiyle görevlendirilmesine ilişkin Kepez Kaymakamlığı'nın 28/05/2014 tarih ve 1488 sayılı işleminin; aile hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarının mevzuatta sayıldığı, defin ruhsatı düzenleme görevinin belediye tabibinin asli görevi olduğu, ancak nöbet sistemi uygulandığında görevlendirme işinin tamamının sağlık merkezi hekimleri veya aile hekimlerinden oluşturulduğu, konu hakkında yargı kararları bulunduğu, haksız ve hukuka aykırı olduğu öne sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Savunma süresinde verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 216. maddesinde "Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir." hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde; "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar." hükmüne yer verilmiştir.

Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 19/01/2013 tarihinde değiştirilen 4/h maddesinde "Hükümet tabibi: toplum sağlığı merkezi hekimini veya aile hekimini ifade eder" hükmü ile yine 19/01/2013 tarihinde değiştirilen 16. maddesinde; "(...) (3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.

(4) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul sürede ulaşılamadığı yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir. Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır. Nöbet listesi oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleştirilebilir. Mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbet, adli hizmet nöbetleri ile birlikte verilebilir. 112 acil sağlık istasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçekleşmiş ise doğrudan ölüm belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir....." hükmüne yer verilmiştir.

Bunların yanı sıra; 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 28/5. maddesinde "Ölüm belgesi,
19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenerek ilgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir." kuralı yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya İli, Kepez İlçesi Kepez Toplum Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan davacının, 28/05/2014 tarih ve 1488 sayılı işlem ile mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlemek üzere hazırlanan nöbet listesine yazılmak suretiyle görevlendirilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; yukarıda belirtilen kanun hükümleri uyarınca belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde hükümet tabipleri tarafından ölünün muayenesinden sonra verilecek olup, dolayısıyla defin ruhsatı düzenleme görev ve yetkisinin mesai saati içinde ya da mesai saatleri dışında herhangi bir ayrıma gidilmeksizin esasen belediye tabibinde olduğu, belediye tabibinin bulunmadığı yerlerde ise bu hizmetin aile hekimliğinin uygulandığı yerlerde toplum sağlığı hekimi veya aile sağlığı hekimi tarafından yerine getirileceği, mahkememiz tarafından yapılan ara kararına Kepez Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen cevabi yazıdan ise Kepez Belediyesinde belediye tabibinin bulunduğu anlaşılmış olup, davacının mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlemek üzere hazırlanan nöbet listesine yazılmak suretiyle görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 176,70- TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00-TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 12/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.