Türk Tabipleri Birliği Samsun'da hekimlerle Türkiye'de sağlığı değerlendirdi

Samsun’da TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın katılımıyla Türkiye’de sağlığın durumunu değerlendiren bir toplantı yapıldı.

Toplantı öncesi Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Koray Topgül ve Dr. Bayazıt İlhan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Türkiye’de üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlar ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hastanelerindeki durum ele alındı.

Dr. İlhan ve Dr. Topgül Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Fatma Aydın ile Prof. Dr. Kemal Balcı’yı da ziyaret ettiler. Görüşmede Türkiye’de tıp eğitiminin sorunları ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki durum değerlendirildi.

Daha sonra Türk-İş Toplantı salonunda Samsunlu hekimler ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin, asistan hekimlerin katılımıyla Türkiye’de Sağlıkta Durum toplantısı gerçekleştirildi. Oturumun başkanlığını Prof. Dr. Filiz Karagöz gerçekleştirdi. Toplantıda Dr. Bayazıt İlhan Türkiye sağlık ortamını değerlendiren bir sunum yaptı. Sonrasında katılımcıların görüş ve katkılarıyla Türkiye’de sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmetlerinin durumu ile tıp eğitimi geniş bir biçimde ele alındı. Toplantıda sağlık çalışanlarının özlük hakları, tıp eğitimi ve halkın sağlık hakkı için kararlılık vurgusu öne çıktı.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi