Eş durumu mazereti atamalarında sözde değişiklik

Hatırlanacağı gibi 16/8/2014 tarihli Resmi gazetede yayımlanan bir Yönetmelik ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılarak devlet memurlarının eş durumu mazeretine dayalı atamalarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler ile tüm devlet memurları için kamu personeli eşinin kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma olanağının olmaması ve kamu personeli olmayan eş yönünden de talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek koşulunu taşıyan (SSK ve Bağ-Kur’lu) eş mazeretine dayalı atamalar olanaklı hale getirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğe bir geçici madde eklenerek kamu kurum ve kuruluşlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde mevzuatlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirecekleri, bu süre içinde diğer yönetmeliklerin bu yönetmeliğe uygun olmayan hükümlerinin uygulamaya devam edilebileceği belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, 04.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapmış ve pek çok maddeyi yeniden düzenlemiştir. Bu arada eş durumu mazeretine dayalı atamalara ilişkin 20 ve 21.maddeler de değiştirilmiştir. (Yönetmelik için tıklayınız)

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne alınmış ise de

·         Eşleri farklı kurumlarda çalışan personel yönünden, eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere atamasının yapılacağı, aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanacağı; eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde talebinin değerlendirileceği ve

·         Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı

düzenlemelerinin “stratejik personel” tanımlaması ile hekim, uzman hekim ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara uygulanmayacağı belirtilerek bu hak meslektaşlarımıza tanınmamıştır.

Stratejik personel tanımlamasıyla hekim ve uzman hekimlerin farklı bir kurala tabi tutulmaları, hukuka uygun değildir. Bu nedenle Türk Tabileri Birliği tarafından, hekimlerin aile birliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü girişimler sürdürülecek ve Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğinin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali için dava açılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi