TSM Yönetmeliği'ne dava açıldı

05.02.2015 tarih, 29258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği’nin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açıldı.

Açılan davada öncelikle, Yönetmeliğin dayanağı olan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; “Aile hekimliği hizmetleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı merkezleri tarafından verilir ve bu merkezlerin organizasyonu, kadroları, görevleri ile çalışma usûl ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir.” düzenlemesi ile herhangi bir temel ilke koyulup çerçeve ve sınır çizilmeden, bu alanda düzenleme yapma yetkisinin tümüyle Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bırakılmasının, yasama yetkisinin fiilen idareye devredilmesi niteliğinde olduğu belirtilerek Anayasa’ya aykırılık itirazımız ciddi bulunarak iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edildi.

Aynı zamanda Yönetmeliğin de Anayasaya aykırı Kanun hükmüne dayanılarak çıkartılmış olduğundan bir bütün olarak hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptali istendi.

Dava dilekçesinde diğer hukuka aykırılık nedenleri de belirtilmek suretiyle toplum sağlığı merkezlerine ayrıca;

  • Aile sağlığı merkezlerini ve birimlerini denetleme görev ve yetkisi verilmesine,
  • Veri toplamaya ilişkin görev verilmesine,
  • Adli tabiplik görevi verilmesine,
  • Acil sağlık hizmeti sunma görevi verilmesine,
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunma görevi verilmesine

ilişkin düzenlemelerinin iptali talep edildi.

Dilekçede bunlardan başka; toplum sağlığı merkezlerinin nüfus hareketlerine ilişkin görevleri kapsamının, tarım işçileri ile sınırlandırılmasının hukuka aykırı olduğu, mülteciler gibi temel sağlık hizmetlerine kolay ulaşamayan dezavantajlı gruplara yönelik görevlerin de bu maddede birlikte düzenlenmesi gerektiğinden bahisle noksan düzenleme nedeniyle iptal talebi dile getirildi.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi