Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin adından başlayarak bir dizi değişikliğin yapıldığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde;

  • Kayıtlı kişi için aile hekimlerine yapılacak ödemelerden ilk 1000 puan için yapılacak ödeme tavan ücrete endekslenmiş; uzman hekim ve hekimler için tavan ücretin %78,5’i, aile hekimliği uzmanları için %113,5’i olarak belirlenmiştir.
  • Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de ödeme esası değiştirilmiştir.
  • Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti ile aile sağlığı merkezi giderleri yönünden bir değişiklik içermeyen Yönetmelikte, yeni açılan ve müdürlükçe mekan gösterilemeyen birimler için ASM gideri olarak 10 ay boyunca tavan ücretin %100’ü oranında ödeme yapılacağı belirtilmiştir.
  • Gezici sağlık hizmeti ödemeleri, her 100 kişi başına tavan ücretin binde 16'sı şeklinde verilmekte iken gezici hizmet bölgesindeki kendisine kayıtlı kişi başına tavan ücretin yüz binde 7,5’i şeklinde ödenir hale getirilmiş,  ayrıca kat edilecek her bir kilometre için tavan ücretin on binde 5’i kadar ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.
  • Yönetmelik ekindeki ihtar puan cetveli değiştirilmiştir.

Yönetmeliğe bazı geçiş hükümleri de konulmuştur.

  • İzin konusunun Yasa ile düzenlenmesi gerekeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı üzerine, bu Yasal düzenleme yapılıncaya kadar izinlere yönelik Yönetmelikteki esasların uygulanacağı belirtilmiştir.
  • Ayrıca ücret farkı uygulamalarına ilişkin olarak; maddenin yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle entegre sağlık kuruluşlarında ve kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, ASM çalışanlarına önceki düzenlemelere göre yapılan ödemelerin, bu ödemeler için öngörülen artışlar yapılmaksızın bu yönetmelikle değiştirilen hükümlere göre ödenmesi gereken tutarlara eşitleninceye kadar aynı şekilde hesaplanarak ödenmeye devam edileceği; bu yerlerdeki sağlık çalışanlarının herhangi bir nedenle sözleşmesinin sona ermesi halinde yeni başlayanlara yeni Yönetmelik düzenlemelere göre ödeme yapılacağı belirtilmiştir.
  • Yine 1 Mayıs 2015 tarihinden önce 1219 sayılı Yasanın geçici 9.maddesi kapsamında aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren eğiticilere, eğitimin başlangıç tarihi ile 1 Mayıs 2015 tarihi arasındaki döneme ilişkin farkın ayrıca ödeneceği düzenlenmiştir.

Yönetmelik değişikliği, içerdiği hukuka aykırılıklar ve hizmetin niteliğine uygun olmayan hükümler bakımından Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından iptal davasına konu edilmesi boyutuyla incelenmektedir.  Aile hekimleri ve diğer ilgili meslektaşlarımız da iptalinin istenmesinde yarar gördükleri hükümleri, hizmete, çalışma ilişkilerine ve/veya çalışanların haklarına yönelik etkilerini de açıklayarak [email protected] adresine bildirebilirler.

Yönetmelik için tıklayınız