20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği hakkında TTB Merkez Konseyi kararı

Birinci basamak sağlık kurumlarında görev yapan sağlık emekçileriin iş yükünü ve çalışma koşullarını giderek ağırlaştıran Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yayımladığı Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği ile de, (ASM) çalışanlarının ceza puanlarını artırdı. Birinci basamakta görev yapan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanlığı'nı son kez uyarmak amacıyla 20-21-22 Mayıs tarihlerinde GöREV etkinliği yapacaklar. 

TTB Merkez Konseyi'nin etkinlik ile ilgili kararı aşağıdadır: 

"Aile hekimliği alanındaki ödeme ve uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak yapılabilecekleri tespit etmek amacıyla Birliğimiz tarafından 24 Nisan 2014 tarihli yazıyla Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Türk Ebeler Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği (DİYAHED), Türk Hemşireler Derneği davet edilmiştir.

28 Nisan 2015 Salı günü TTB’de gerçekleştirilen toplantıya; TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Pratisyen Hekimlik Derneği, SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği temsilcileri katılmışlardır.

Toplantıda, Türkiye’de birinci basamak ve aile hekimliği alanında yaşananlar ve özellikle de Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı son yönetmelik değerlendirilmiş, Sağlık Bakanlığı'nın dayatmacı tutumu, sağlık çalışanlarına yönelik yap-boz uygulamaları, aile sağlığı çalışanlarına sürekli getirilen ek görevler, esnek çalışma, nöbetler mevcut çalışma şartları içerisinde kabul edilemez bulunmuştur.

Toplantıda öne çıkan görüş; bu haksız uygulamalara karşı mücadelenin sürdürülmesi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının kararlılığının gösterilmesi yönünde olmuştur.

Bu çerçevede, özellikle birinci basamakta görev yapan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu çalışma koşulları ve özlük hakları ile toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesinin önündeki engeller konusuna dikkat çekmek ve bu sorunların çözümünün tartışılabilmesi için 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında bütün aile hekimlikleri ve toplum sağlığı merkezlerini içeren birinci basamak sağlık kuruluşlarında genel tatillerdeki çalışma düzeninin uygulanması için çağrı yapılmasına; yapılacak faaliyetlerin Aile Hekimliği Kolumuz ile birlikte düzenlenmesine ve desteklenmesine, bu konuda basın açıklaması yapılmasına ve bu etkinliklere katılımın sağlanabilmesi amacıyla tabip odalarına yazı yazılmasına,

karar verilmiştir."