Atanamayan Sağlık Çalışanları Ankara'da

Atanamayan sağlık emekçileri  üçüncü kez 8 Ağustos 2015 tarihinde Ankara ‘daydı. 

Uzunca bir süredir mücadele eden KPSS sonuçlarına göre atanamayan sağlık çalışanlarının kurduğu platform bir kez daha Sağlık Bakanlığını uyarmak üzere bir araya geldi. TTB adına TTB Merkez Konseyi üyesi Filiz Ünal basın açıklaması öncesi kısaca bilgi aktarmıştır. Basın açıklaması eylemlere devam edeceğiz kararlığı ile 10 dakikalık sessiz oturma eylemi ile sona erdirilmiştir.

 

Basına ve kamuoyuna,

Ataması yapılmayan sağlıkçılar olarak bir kez daha ankaradayız.

Mart ve nisan aylarında yine burada bakanlık önünde sizlere seslenmiş ve atama bekleyen binlerce sağlıkçının taşeron zulmüne kurban edilmeye çalışıldığını, KPSS sınavının üzerinden aylar geçmesine rağmen kamu sağlık kurumlarına devede kulak misali rakamlarla atama yapılmaya çalışıldığını dile getirdik.

Bu yıl verilen mezunlar ile sayısı 300 bine yaklaşan atama bekleyen sağlıkçı yerine, kamuda, hiçbir sıfatı olmayan, birkaç aylık kurslar ile alınan sertifikalarla, birilerinin adamı olmaktan başka hiçbir özelliği olmayan insanları, atama bekleyen bu işlerin okulunu okumuş, diplomasını almış, stajını görmüş, yıllarını harcamış biz sağlıkçılar yerine hizmet alımı ile istihdam etmeleri kabul edilebilir değil.  Bilinmelidir ki, hizmet alımında tek karlı çıkacak olanlar taşeron şirket sahipleri olacaktır.

Bizim taleplerimizin en başında modern kölelik olan taşerona bir an önce sağlık camiasında son verilmesi ve sağlık alanında mesleki eğitim almış ve sayısı 300 bine yaklaşan işsiz sağlıkçının atamasının yapılmasıdır.

Hali hazırda çalışan personelin ağır iş yükü nedeni ile işlere yetişemiyor oluşu aşikar bu nedenledir ki sağlık sektörü ağır aksak ilerlemekte hizmet adeta durma noktasına gelmektedir. İstihdam edilmeyi bekleyen biz sağlıkçıların atanması demek iş yükünün azalması ve işleyişin daha verimli hale gelmesi demektir.

Atama bekleyen sayısı 300 bine yaklaşan biz sağlıkçıların ve ailelerimizin gözü kulağı aylardır bakanlıktan gelecekten iyi bir haberde. Ne yazık ki, sosyal devletin gereği olan kamuda istihdam hakkımız bakanlığın yanlış politikaları ve tutarsızlığı yüzünden hayal olmaktan öteye gitmiyor.

Biz bu işin ehli, diplomaları olan, kpss engelini aşmış atama bekleyen sağlıkçılar olarak sağlık bakanına var gücümüzle tekrar tekrar ‘’KADRO HAKKIMIZ; SÖKE SÖKE SÖKE ALIRIZ’’ demek için buradayız, hakkımız olanı alana dek her platformda her koşulda bunu dile getireceğiz.

Şirket sahiplerini zengin etmekten, meslek onurumuzu ayaklar altına almaktan, ehliyetsiz bir sürücüyü trafiğe çıkarmakla eşdeğer olan taşeron sevdadan bir an önce vazgeçilmeli ve 300 bin atama bekleyen sağlıkçının yıllarca verdiği emekler heba edilmemelidir.

Sağlık meslek liseleri ve sağlık meslek yüksek okullarına planlı bir şekilde öğrenci alınmalı ve yeni mezun olacaklarda bizimle aynı kaderi paylaşmaya mahkum edilmemelidir. Ülkenin dört bir yanına şehir hastaneleri kurmakla övünen bakanlık çok iyi bilmelidir ki sağlıkçısı olmayan bir hastane de şifa dağıtılamaz…

Ataması yapılmayan 300 bine yakın sağlıkçıdan biri ya da bir kaçı canına kıyınca mı aklınız başınıza gelecek ve sesimizi duyacaksınız. Verdiğimiz emeklerin, okumaya adanmış yıllarımızın ve kpss engelini aşmak için dersaneye verdiğimiz avuçlar dolusu paraların karşılığını yani hakkımız olanı kadro istiyoruz.

Ataması yapılmayan sağlıkçılar platformu olarak bizler 300 bine ulaşan sayımız ile bize destek veren sendikalar ve sağlık emek örgütleri ile kol kola omuz omuza her bölüme adil dağılımlı sayısı 2015 yılı için 20 binden az olmayacak bir kadrolu alım yapılana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.