Füsun Sayek IX. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında tıpta uzmanlık eğitimi de tartışıldı

Füsun Sayek IX. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında TTB Tıp Eğitimi Kolu tarafından düzenlenen "Tıpta Uzmanlık Eğitimi Nasıl Olmalı" başlıklı tartışma oturumu 18 Ağustos 2015 tarihinde Arsuz'da gerçekleştirildi.

Oturuma çeşitli üniversitelerden tıp eğitimcileri ve öğrencilerinin yanı sıra TTB  Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca ve Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Tacettin İnandı katıldı.

Oturum, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ömer Kutlu'nun çerçeve sunumu ile başladı. Adayların TUS'a dair yakınmaları, TUS'un amacı, kapsamı, biçimi, tıp eğitimine etkisi gibi bir çok başlıkta görüş alışverişinde bulunuldu. TUS'un kapsam geçerliliği, ayırt ediciliği, güvenilirliği konusunda kaygılar iletildi. Kapsamının ulusal çekirdek eğitim
müfredatına uygunluğu olmaması nedeni ile sınav kaygısındaki öğrencinin eğitimden uzaklaşıp sınav hazırlığına yoğunlaştığı konusunun üzerinde duruldu. Sınav sorularının muhakeme etme, bilgileri birleştirme yeteneğini ölçen soruları kapsamasının önemi vurgulandı.

Oturumda tartışılan başlıkların kapsamlı bir rapor haline getirilerek bileşenlere sunulmasını karar verildi.