Otuz Yılı Aşan Çalışma Süresi Olan Meslektaşlarımız İçin Duyuru

Kamu çalışanlarının 30 yılı aşkın hizmet sürelerini yok sayan düzenleme 6270 sayılı "Torba Yasa" ile yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi, 07.01.2015 tarih ve 29229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.12.2014 tarih ve 2013/111 E., 2014/195 K. sayılı kararı ile, 6270 Sayılı Yasa'nın 1 inci maddesi ile değiştirilen 5434 Sayılı Yasa'nın 89/4 maddesinin ilk cümlesini iptal etmiştir.

İptal edilen söz konusu yasal düzenleme, kamuda çalışan ve emeklilik hakkı kazanan kamu görevlilerine, 30 yılı aşan hizmet süreleri için ikramiye ödenmeyeceğini öngörmekte idi. Yani bir kamu görevlisi, ister 35 yıl, ister 40 yıl hizmet süresi olsun, her durumda 30 yıllık hizmet süresi üzerinden ikramiye alabilecekti. 

Söz konusu iptal kararı üzerine, kamudan emekli olup da, iptal edilen yasa hükmü gereği 30 yılı aşan hizmet süreleri için ikramiye ödemesi alamayan emekli hekimlerimize, şimdi bu kayıplarını telafi etme yolu da açılmıştır.

Bunun için, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) öncelikle bir yazılı talepte bulunulması, bu talebin kurum tarafından yazı ile reddi ya da 60 gün içinde bir yanıt verilmeyerek zımnen reddi devamında, idare mahkemesine yine 60 günlük süre içinde bir dava açılması gerekmektedir.

SGK'ya başvuru için bir dilekçe örneği, aşağıda yer almaktadır. Bu dilekçenin, kişiye özel bilgiler doldurularak ve ıslak imza ile verilmesi, bir nüshasının ise saklanması, aynı zamanda mutlaka dilekçenin verildiğine dair bir evrak kayıt numarası ve/veya belge alınması önemlidir. Öte yandan anılan 60 günlük dava açma süresi de geçirilmemelidir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Dilekçe örneği için tıklayınız.