Dr. Ulaş Yılmaz'ın anayasal hakkına saygı gösterilmesini bekliyoruz

Suruç'ta IŞİD terörüyle 33 gencin katledilmesi üzerine Ağrı'da yapılan basın açıklaması sonrası, Ağrı Tabip Odası başkanımız Dr. Ulaş Yılmaz'ın da dahil olduğu TTB, SES ve KESK üyelerine açılan soruşturmayla ilgili olarak alınan ve ilgili Bakanlıklara gönderilen Disiplin Kurulu kararı "meslekten men" değil "memuriyetten çıkarılma" tavsiyesidir. Meslekten men tavsiyesi sözü edilen kurulun yetkisi dahilinde değildir. Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz halen görevi başındadır ve soruşturma dosyası Sağlık Bakanlığı'ndadır. Bu aşamada Bakanlıktan beklentimiz siyasi mülahazalarla değil objektif bir değerlendirme yapılması ve anayasayla güvence altına alınmış bulunan toplantı ve gösteri yapma hakkına saygı gösterilmesidir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
 
Türk Tabip Birliği Merkez Konseyi