Danıştay konaklama tesislerinde hekim dışı kişilerce sağlık kuruluşu açılmayacağına karar verdi

03.08.2011 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliği ile “Konaklama Tesislerinde” hekim dışı kişilere sağlık kuruluşu açma izin verilmiştir. Bunun sonucunda tıp merkezi, poliklinik ve muayenehanelere tanınan ayakta teşhis ve tedavi hizmeti, konaklama tesislerinde kurulan sağlık ünitelerinde verilebilir hale gelmiştir.

Türk Tabipleri Birliği bu düzenlemenin iptali için dava açmış, düzenleme İdari Dava Daireleri Kurulu’nca hukuka aykırı bulunmuştur.

Kararda konaklama tesisleri bünyesinde kurulan sağlık ünitelerinin muayenehane niteliğinde olduğu belirtilmiş, yalnızca hekimler tarafından açılabilecek muayenehanelerden farklı olarak özel sağlık kuruluşlarına sağlık kuruluşu binasının dışında muayenehane açma yetkisi verilmesinde üst normlara aykırılık olduğu ifade edilmiştir.

Yasa koyucunun sağlık ve yaşam hakkını gözeterek yalnızca hekimlere tanıdığı yetkinin yok sayılarak,

hekim olmayan kişilere muayenehane açma yetkisi verilmesi bu kararla engellenmiştir.

 

Kararın tamamı için…