Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde 21 Mart 2014 günü yapılan değişiklerle ilgili TTB tarafından açılan davada İdari Dava Daireleri Kurulu’na yaptığımız itiraz sonucunda iki madde yönünden daha yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Buna göre kadro dışı çalışabilmeyi tıp merkezi veya özel hastanede tam zamanlı çalışmaya bağlı kılan Yönetmelik hükümleri hukuka aykırı bulunmuştur.

Ayrıca muayenehanesi bulunan tabiplerin özel hastanelerde sadece nöbet tutabilecekleri şeklindeki düzenlemenin de yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar sonucu muayenehanesi olan hekimler 1219 Sayılı Yasa’nın 12. maddesine uygun olması koşulu ile özel sağlık kuruluşunda çalışabileceklerdir.

İtiraz öncesi Danıştay 15.Dairesi’nin verdiği kararda da şu düzenlemelerin yürütmesi durdurulmuştu.

1.     Türk Tabipleri Birliği’ne Planlama ve İstihdam Komisyonunda yer verilmemesi hukuka aykırı bulunmuştur. Yapılacak planlamaların ilandan önce değerlendirilmesi, yapılacak itirazların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan konularda görüş alınması amacıyla kurulan Komisyonda TTB’ne yer verilmesinin hukuken zorunlu olduğu belirtilmiştir

2.     Emekliliğe ayrılmış hekimlerin kadro dışı geçici çalışmalarını 31.12.2013 tarihinden önce emekliye ayrılmaya ve muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmamaya bağlı kılınmasına ilişkin düzenlemelerin de yürütmesi durdurulmuştur. Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabiplere de maddede sağlanan kadro dışı geçici çalışma hakkının sağlanmaması, 31.12.2013 tarihi ile dava konusu Yönetmeliğin yayımlandığı 21.3.2014 tarihi arasında aynı durumda olan tabipler yönünden hak kaybına olması eşitlik ilkesine aykırı bulunmuştur.

3.     Özel hastanelerde tedavi edilen bütün hastalar için satış fişi veya fatura düzenlenmesi, fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümünün istenmesine ilişkin düzenleme, hastaların sağlığına ilişkin bilgiler başta olmak üzere pek çok bilginin faturada yer almasına, bunun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları ihlal edeceği gerekçesi ile tarafımızca dava konusu edilmiştir. Daire maddenin bütün olarak değerlendirildiğinde tedavi sonrasında ilgili kişiye düzenlenecek satış fişi veya fatura ekindeki belgede sunulan sağlık hizmetine ilişkin birim fiyatları içeren unsurların yer alacağı, ödenecek bedelin konusunu oluşturmayan bilgiler ile kişisel sağlık verilerinin ortaya koyacak unsurları içermeyeceğini belirterek, idareye uygulamanın nasıl olması gerektiğini açıklamış, bu nedenle düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına gerek görmemiştir.

4.     Özel Hastaneler bünyesinde, estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabileceği yönündeki hükmün nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiği kararda belirtilmiştir. Daire kararında; Estetik üniteleri kurulsa bile özel sağlık kuruluşlarının kadrolarında bu üniteler dışında çalışan tabip veya uzman tabiplerin tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre güzellik ve estetik amaçlı tıbbi girişimleri yapabileceği ortaya konulmuştur.

İdari Dava Daireleri Kurulu kararı için tıklayınız.

Danıştay 15.Daire kararı için tıklayınız.