Giresun'da aile hekimi kıyımına son verilsin!

Giresun Teyyaredüzü Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Ruşen Topallı ve aynı ilde görev yapan sağlık çalışanları, Cumartesi günleri fazladan çalışmaya karşı direndikleri gerekçesiyle, sözleşme feshi uygulamasıyla karşı karşıya. TTB Aile Hekimliği Kolu, konuyla ilgili basın açıklaması yaparak, Dr. Ruşen Topallı ve sözleşme feshi tehdidi altındaki tüm sağlık çalışanları hakkında açılan soruşturma ve verilen cezaların kaldırılmasını istedi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'ndan bir kez daha Cumartesi günleri fazla çalıştırma uygulamasından vazgeçmesi istendi. 

 

13.11.2015

BASIN AÇIKLAMASI

GİRESUN’DA AİLE HEKİMİ KIYIMINA SON VERİLSİN!

Hükümetin yıllarca öve öve bitiremediği, ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı altında, sağlık hizmetlerinde kurtuluş reçetesi olarak müjdelediği Aile Hekimliği, her şekliyle dökülüyor…

Aile Hekimliği sisteminde, güvenceden yoksun, sözleşmeli çalışmaya zorlanan Aile Hekimleri, hemşireler, ebeler, kazanılmış hakları için seslerini çıkarmaya başlayınca, Sağlık Bakanlığı, sözleşme feshi, işten atma baskısını uygulamaya sokmakta gecikmedi. 

Sağlık Bakanlığı,1 Ocak 2015 tarihinde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarını, hafta içi 5 gün 40 saat çalışmaya ek olarak Cumartesi günleri fazladan çalışma uygulamasını başlatmıştı.

ASM çalışanları, hafta içi kendilerine kayıtlı nüfusa yasa ve yönetmeliklerde belirtilen tüm hizmetleri sunduklarını, Cumartesi günleri fazladan hizmete ihtiyaç olmadığını; toplumun öncelikli sağlık ihtiyaçları için, aşı kampanyalarından, salgınların kontrolüne, acil sağlık hizmetlerine, adli bilirkişi nöbetlerine ve benzeri birçok hizmeti mesaileri dışında vermekten kaçınmadıklarını; ancak kendilerine dayatılan fazla çalışmaya karşı duracaklarını ilan etmişlerdi.

Yaklaşık 11 aydır Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarına karşı direnen ASM çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı soruşturma açıp, ceza puanı vermekte, 100 ceza puanını dolduranlara sözleşme feshi uygulamaya çalışmakta.

Buna karşın, ASM çalışanları, haftada 40 saat çalışmayı 48 saate çıkaran, yeterli dinlenme haklarını elinden alan uygulamaya karşı direnirken, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ceza puanı kararlarını yargıya taşımış; yargı, çalışanların hakları için yaptıkları direnişi haklı bulmuştu.

ASM çalışanlarının direnişini kırmaya yönelik ceza puanları ve 100 ceza puanı aşılınca uygulanan sözleşme fesih durumu Isparta’dan sonra, maalesef şimdi de Giresun’da devam ettiriliyor.

Giresun’da Teyyaredüzü Aile Hekimi Uzmanı olarak çalışan Dr. Ruşen Topallı ve aynı ilde görev yapan sağlık çalışanlarına, Cumartesi günleri fazladan çalışmaya karşı direndikleri, hakları için grev yaptıkları için toplam 150 ceza puanı ile cezalandırılarak, sözleşme feshi uygulanması gündemdedir.

Şimdi soruyoruz:

ASM çalışanlarının haklarını korumak için sürdürdükleri haklı ve meşru mücadelesi yargı kararlarıyla haklı görülmüşken;

Uygulamanın, Anayasamıza, bağlı olduğumuz uluslararası çalışma yasalarına, insani çalışma koşullarına aykırı olduğu ortadayken;

On binlerce birinci basamak sağlık çalışanı, işten atılma pahasına, haklarını korumak için aylardır direnirken, sağlık çalışanlarda bu yüzden yaşanan kaygılar, moral bozukluğu katlanır olmaktan çıkmışken;

Giresun Aile Hekimleri Derneği Başkanı, üyemiz Aile Hekimi Uzmanı Dr. Ruşen Topallı şahsında, sözleşme feshi tehdidi altında olan tüm diğer arkadaşlarımızın ve onların hizmet verdiği halka bu eziyetin ve ısrarın gerekçesi nedir?

TTB Merkez Konseyi Başkanımız Dr. Bayazit İlhan, Giresun’da yaşadığımız soruna dikkat çekmek, telafisi olmayan sonuçlara yol açmaması amacıyla, Giresun Valiliği ile telefonla görüşerek, yukarıda belirtilen gerekçelerle sözleşme feshinin uygulanmamasını talep etmiş, Sağlık Bakanlığı’yla iletişim kurmak için çaba sarf etmiştir.

ASM çalışanlarının kazanılmış hakları için sürdürdükleri haklı ve meşru direnişleri her türlü baskıya rağmen sürecektir.

TTB, bu konuyla ilgili olarak, tüm birinci basamak sağlık hizmet örgütleriyle iletişim halinde olup, mücadelenin kazanca dönüşmesi için çalışanların ortak görüşü doğrultusunda her türlü destek ve mücadele öncüsü olmaya devam edecektir.

Sağlık Bakanlığı’nı birinci basamak sağlık çalışanlarına 11 aydır işkence haline gelen Cumartesi fazla çalıştırma uygulamasından derhal vazgeçip, açılan soruşturma ve verilen cezaların kaldırılmasını acilen talep ediyoruz.

Saygılarımızla

TTB Aile Hekimliği Kolu