Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddet sona ersin!

Türk Tabipleri Birliği, sağlık meslek örgütleri ve kadın örgütleri, Samsun’da görev yapan Dr. Aynur Dağdemir’in birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken vahşice öldürülmesini, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla 23-24 Kasım tarihlerinde Türkiye çapında eylemler gerçekleştirecekler.

Sağlık çalışanları ve kadınlar 23 Kasım 2015 Pazartesi günü yakalarında siyah kurdelelerle birlikte Dr. Aynur Dağdemir’in fotoğrafını taşıyacaklar. 24 Kasım 2015 Salı günü ise tüm kadın ve sağlık örgütleri Türkiye çapında eylemler gerçekleştirecekler. Sabah saat 8.30’da hastanelerin, sağlık kuruluşlarının bahçelerinde toplanarak Dr. Aynur Dağdemir’in anısına saygı duruşunda bulunulacak. Öğle saatlerinde basın açıklamaları gerçekleştirilecek.

TTB, sağlık meslek örgütleri ve kadın örgütleri, Sağlık Bakanlığı’nı tüm bu eylem ve etkinliklere destek olmaya, hastane önlerinde yapılacak açıklamalarda gerekli düzenlemeleri yapmaya, hekime ve kadına şiddeti önleme konusunda topluma yapıcı bir mesaj vermeye çağırdı.

Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesini, kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti protesto etmek üzere yapılacak eylem ve etkinlikler, 21 Kasım 2015 Cumartesi günü TTB’de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa, Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Dişhekimleri Birliği adına Dt. Serdar Sütçü, Türk Hemşireler Derneği adına Süheyla Selvi Budak, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği adına Gülistan İyidoğan, Kadına Yönelik Cinayetleri Önleyeceğiz Platformu adına Ayşen Kavas ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka katıldılar.

Basın toplantısında TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun açıklamasını TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu okudu. Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Devrimci Sağlık-İş, Türk Ebeler Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Tüm Radyoloji Teknikerleri Ve Teknisyenleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ortak açıklaması da Ayşen Kavas tarafından okundu.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, bir kadın ve bir sağlık çalışanı olan Dr. Aynur Dağdemir'in öldürülmesi dolayısıyla iki taraflı bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, ne yazık ki bu cinayetleri işleyenlerin "iyi hal indirimi" ya da "saygın tutum" gibi gerekçelerle cezalardan kurtulabildiklerini söyledi. Kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ve cinayetlerin TBMM'de de takipçisi olmaya devam edeceğini belirten Nazlıaka, "Bu cinayetleri önleyebilmek için öncelikle toplumu kutuplaştıran ve toplum içindeki şiddeti besleyen anlayıştan kurtulmamız gerektiğini tekrarlıyorum" diye konuştu.

 

 

21.11.2015

BASIN AÇIKLAMASI

KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET SONA ERSİN!

Dr. Kamil Furtun bundan beş buçuk ay önce Samsun’da, çalıştığı hastanede öldürülmüştü. Bizler, Dr. Kamil Furtun cinayetinin 24 Kasım 2015 Salı günü Samsun’da yapılacak duruşmasını bekliyorduk.

Ne yazık ki 19 Kasım 2015 Perşembe günü, gene Samsun’dan bir başka cinayet haberi geldi.

Kadın doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, kadına yönelik şiddetin kurbanı oldu ve vahşice öldürüldü.

Öncelikle acılı ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Bir kadın, bir sağlık çalışanı Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesi nedeniyle tüm kadın ve sağlık örgütleri olarak isyandayız.

Bu defa bir meslektaşımızı hem “kadın cinayeti” hem de “sağlık çalışanına şiddet” kapsamında kaybetmiş durumdayız. Acı kaybımızdan bu iki önemli toplumsal sorunu çözmek için adım atmayanlar sorumludur.

Yetkililer ve yargı, kadın cinayetleri her gün yaşanan en somut sorun iken, yaşam hakkı ihlallerini durdurmak yerine failleri cezasız bırakıyor. Dr. Aynur Dağdemir’in failine cebine bıçak alarak hastane ortamına girme cesareti kazandıran, son dönemde buluşmaya cebinde bıçakla gidip kadın öldürenlere verilen ve toplum vicdanını yaralayan “tutku indirimi”, “saygınlık indirimi” gibi ceza indirimleridir.

Meslektaşımız, çalışma arkadaşı bir kadına yönelen erkek şiddetini durdurmaya, bir kadının hayatını kurtarmaya çalışırken öldürüldü, bu bakımdan olay tam bir kadın cinayetidir. Ancak aynı zamanda, onun çalıştığı ortamda, görevinin başındayken şiddet sonucunda hayatını kaybetmiş olması, sağlık çalışanına şiddetin geldiği son aşamayı ortaya koyuyor.

Yaşam kurtaran yerde; hastane ortamında yaşamını kaybeden meslektaşlarımıza bizi bu defa başka yakan bir acı daha eklendi. Sağlıkta dönüşüm projesinin yarattığı açmazlar nedeniyle hekime yönelik şiddet artmış durumda. Bu konuda da yetkililer adım atmıyor; Dr. Ersin Aslan’ın, Dr. Kamil Furtun’un  adlarını hastaneye vermekle sorun çözülmüyor, hekim cinayetleri devam ediyor.

Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesini, kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti protesto etmek için 23 Kasım 2015 Pazartesi günü yakalarımıza Dr. Aynur Dağdemir’in fotoğrafını ve siyah kurdeleler takacağız.

Sağlık alanında kamu otoritesi olan Sağlık Bakanlığı’nın bu konuya gereken önemi vermesini, hekime ve kadına şiddeti önleme konusunda topluma yapıcı bir mesaj vermesini arzu ediyoruz.

24 Kasım 2015 Salı günü ise bütün kadın ve sağlık örgütleri olarak Türkiye çapında eylemler düzenleyeceğiz.

Sabah saat 08.30’da hastanelerin, sağlık kuruluşlarının bahçelerinde toplanıp Dr. Aynur Dağdemir için saygı duruşunda bulunacağız. Sağlık Bakanlığı’nı bu etkinliklerimizi kolaylaştıracak düzenlemeler yapmaya ve destek olacak mesajlar yayınlamaya davet ediyoruz.

Aynı gün öğlen saatlerinde illerde belirleyeceğimiz toplanma noktalarından “KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET SONA ERSİN!” pankartlarıyla yola çıkarak illerde belirlenecek noktalara yürüyüp siyah çelenk bırakacağız.

Kamuoyuna duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ

TÜRK EBELER DERNEĞİ

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

TÜM MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ TEKNİKERLERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun açıklaması için tıklayınız