Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları G(ö)REV'e hazırlanıyor

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan asistan hekimler, giderek olumsuzlaşan çalışma koşullarına ve giderek azalan eğitim sürelerine dikkat çekmek amacıyla 30 Kasım 2015 Pazartesi günü G(ö)REV'de olacaklar. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Amacımız sağlıkta dönüşümün getirdiği sorunları ve somut gerçekleri ortaya koymak; sesimizi gür bir şekilde duyurmak ve bu sorunların çözümü için adım atılması gerekliliğini net bir şekilde vurgulamaktır" denildi. 

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bizler Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Asistanları olarak İzmir'in en yoğun hastanesinde büyük bir özveri ile her geçen gün artan bir iş yoğunluğunda ve güvensiz bir ortamda çalışmaktayız. Bu yoğunluktan kalan zamanlarda da eğitim alabilmek için uğraş vermekteyiz. Buna rağmen giderek azalan ek ödemelerimiz nedeniyle zorlanmakta ve gittikçe daha da artan bir gelecek kaygısı içinde boğulmaktayız.

Sağlıkta dönüşümle birlikte uygulanan performans sistemi kamu hastanelerini işletmeye çevirmekte, hastayla aramızdaki bağı daha hekimliğimizin başında koparmaktadır. İyi hekimlik değerlerini ortadan kaldıran bu sistem hastanelerdeki iş huzurunu bozmakta, sağlık çalışanlarını birbirine yabancılaştırmaktadır.

Hekimlik bir performans işi değildir. Hekimlik insan olabilmek, hastaya zaman ayırabilmek, hastayı(hastalığı) anlayabilmek ve çözüm bulabilmektir. Ne yazık ki hasta başına ayrılan 3-5 dakikalık süreler bizleri hastalarımıza yabancılaştırmakta; onları anlamamızı güçleştirmekte ve onlara uygun tedaviyi seçebilme şansımızı zorlamaktadır.

Amacımız sağlıkta dönüşümün getirdiği sorunları ve somut gerçekleri ortaya koymak; sesimizi gür bir şekilde duyurmak ve bu sorunların çözümü için adım atılması gerekliliğini net bir şekilde vurgulamaktır.

Ücretlerimizin düşmesinin temel sebebi sağlıkta dönüşüm programı ve sonucunda kamuya değil özel sektöre kaynak aktarılmasıdır. Genel sekreterliğin ya da hastane yöneticiliğinin bu durumu düzeltme şansı sınırlıdır ve geri dönüşümlüdür.

İş huzuru ve barışının bozulmasının sebebi sağlık çalışanları değildir. Onları gelecek kaygısıyla baş başa bırakan ek ödeme adaletsizliğidir.

Nitelikli eğitim alamamamızın nedeni  eğitim görevlilerimiz değildir. Performans kaygısıyla hekimlerin tüccarlaştırılmasıyla geçinebilmek için eğitime zaman ayrılamamasıdır.

Bizlerin;

Asıl amacı eğitim almak olan asistan hekimlerin,

Tıpta uzmanlık kurulu 11. madde 7. bendi eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır uyarınca performans sisteminde yeri yoktur.

Bu sebeple biz asistan hekimler;
1- Sabit ücretlerimizin en az iki katına çıkarılmasını ve genel bütçeden karşılanmasını talep ediyoruz.

2- Eğitim saatlerimizin öğle aralarında ya da mesai saatleri dışında değil; tüm klinik asistanları için mesai saatleri içinde verilmesini talep ediyoruz.

3- Teorik eğitimimizin çekirdek eğitim müfredatına uygun şekilde eğitim kadrosu tarafından  verilmesini istiyoruz.

Güvenli bir gelecek için emeğimize, toplum sağlığı için nitelikli uzmanlık eğitimine sahip çıkıyoruz.

Bu talepler doğrultusunda 30 Kasım 2015 Pazartesi günü grevdeyiz ve taleplerimizin takipçisi olacağız.