Savaş Öldürür, Biz Yaşatacağız

Türkiye'de yaşanan çatışma ortamına karşı barış çağrısını yinelemek, sağlık kurumlarına yönelik saldırıları, sağlık çalışanları üzerindeki baskıları, sağlıkçıların can güvenliği olmaksızın çalıştırılmasını protesto etmek üzere, 24 Aralık 2015 Perşembe akşamı bir basın açıklaması ve beyaz zincir eylemi gerçekleştirildi.

18.30’da Galatasaray Lisesi önünde toplanan Türk Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Eczacılar Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, DİSK Devrimci Sağlık-İş, Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Türk Psikologlar Derneği üyeleri ve yöneticileri “Savaş Öldürür, Biz Yaşatacağız” pankartı taşıdılar.

Sağlık çalışanları savaşın karanlığına karşı beyaz önlüklerini giydiler ve el fenerleri taşıdılar. Türkiye'de yaşanan çatışma ortamında sağlık kurumlarına yönelik saldırıları, halkın sağlık hakkına erişiminin engellenmesini gösteren fotoğraflar taşıdılar.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun adeta bir savaş bakanı gibi açıklamalar yaptığını dile getiren sağlık çalışanları Müezzinoğlu’nu istifaya çağırdı.

Basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası'nı temsilen Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ve TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu katıldı.

Açıklamada ilk konuşmayı  DİSK Dev-Sağlık-İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya yaptı. “İstikrar istiyorsan bize oy ver” diyenlerin 1 Kasım’dan sonra savaş başlattığını hatırlatan Kaya, “30 yıldır süren bu savaşın kazananı olmaz” dedi. Kaya, savaşta yaşamını yitirenlere dikkat çekerek, “Saray’da, villalarda oturanların çocukları değil bizim yoksul çocuklarımız ölüyor. Ölümler artık olmasın hemen barış, şimdi barış” diye konuştu.

Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası temsilcisi Aydın Erol ise savaşın derhal durdurulması ve müzakerelere geri dönülmesini istedi.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, Sur ilçesinde eczanelerin 15 gündür kapalı olduğuna dikkat çekerek, halkın 15 gündür ilaca ve sağlık hakkına ulaşmadığını aktardı. Sarıalioğlu, barışın acilen tesisi için yetkililere çağrı yaptı.

İstanul Tabip Odası adına konuşan Dr. Samet Mengüç ise, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nu savaşı körükleyen dil kullanmakla eleştirdi. Dr. Mengüç, “Sağlık Bakanı hastanelerin karargâh olarak kullanılmasına bir şey demediği gibi, savaş ortamından rant elde etmeye çalışıyor. Savaşı körükleyen bir dil kullanıyor” dedi. Bir an önce barış dilinin egemen olmasının şart olduğunu dile getiren Dr. Mengüç, hükümet yetkililerine savaşı durdurma çağrısında bulundu.

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ise, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak, bu sözleşmelerin sağlık tesislerinin ve sağlık hizmeti verenlerin korunmasını ve sağlık hizmetlerinin aksamamasını öngördüğünü vurguladı. Dr. Tükel, barış için derhal gerekli adımların atılmasını talep etti.

Konuşmaların ardından ortak basın açıklamasını Dr. İncilay Erdoğan okudu. Basın açıklamasının ardından 10 dakika oturma eylemi ile basın açıklaması sona erdi.

Basın metni için tıklayınız.