Davalı idare tarafından aile hekimlerine verilecek izinlere ilişkin olarak 05.05.2017 tarih 1236 sayılı Bakan Olurunu duyuran “Yargı kararlarının uygulanması” konulu tarihsiz genel yazı  ve  “Aile hekimliğinde izinler” konulu 11.05.2017 tarihli genel yazılar hazırlanarak uygulamaya esas olmak üzere 81 İl Valiliğine gönderilmiştir.

Bu yazılarda öz olarak yargı kararlarına atıfla, kanuni düzenleme yapılana kadar aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izin hakları kullanımıyla ilgili olarak söz konusu Kanunda düzenleme yapılıncaya kadar, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde görev yapan sözleşmeli kamu görevlilerine ilişkin izin hükümlerine göre işlem tesis edilmesi uygun görüldüğü, ödemeye ilişkin esas ve usullerle ilgili olarak ise Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından bu iki genel yazının iptali istemiyle açılan davada Danıştay 2. Dairesi davaya konu edilen genel yazıların yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Kararın gerekçesinde; Anayasa Mahkemesi kararı da göz önüne alındığında, olan aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının izinlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği, 5258 sayılı Yasada buna ilişkin açık hüküm bulunmaksızın ve yargı kararlarının gerekçesi de gözetilmeksizin tesis edilen Bakan oluru ve genel yazılarda hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir. Kararda ayrıca, her ne kadar Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nca “yasal düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olduğu” belirtilmişse de Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının 10.01.2015 tarihinde yayımlandığı da dikkate alındığında, dava konusu düzenlemelerin yürürlükte olmasının, yasayla düzenlenmesi gereken bir konunun idarenin düzenleyici işlemleriyle sürekli uygulanır hale gelmesi sonucunu ortaya çıkaracağına da vurgu yapılmıştır.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarca açılan davaların sonucu dikkate alınarak konuya ilişkin yasal düzenlemenin acilen yapılması gerekmektedir.

Karar için tıklayınız