Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), ortak bir açıklama yaparak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin seçim sistemine müdahalenin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin seçim sistemlerinin değiştirileceğine yönelik açıklamaların basına yansımasının ardından, 11 Mayıs 2020 tarihinde bir değerlendirme toplantısı yapan TTB, TMMOB, TÜRMOB ve TDB temsilcileri böyle bir müdahaleye karşı ortak tepkilerini en güçlü şekilde göstereceklerini kamuoyuna duyurdular.

TTB, TMMOB, TÜRMOB ve TDB temsilcilerinin 11 Mayıs 2020 günü gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin değerlendirme ve basın açıklaması şöyle:
 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek birliklerimizin bazı açıklamalarından hatta varlığından rahatsızlık duyulduğunun ülkeyi yöneten en etkili ağızlardan ifade edilmesi üzerine;    

11 Mayıs 2020 günü pandemi koşulları nedeniyle akademik meslek birliklerinin başkanlarına dijital ortamda “meslek birliklerinin yasalarına müdahale” gündemli acil toplantı çağrısı yapılmış; Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı sayın Ali EROĞLU bu konuda bir toplantıya katılmayacaklarını yazılı, Türkiye Noterler Birliği Başkanı sayın Dursun CİN sözlü olarak bildirmiş; yasalarına müdahale edilecek birlikler arasında öncelikle adı geçen Türkiye Barolar Birliği Başkanı sayın Metin FEYZİOĞLU yazılı ve sözlü davet çağrılarına hiçbir yanıt vermemiş ve dönüş yapmamıştır. Toplantıya katılan Türk Eczacıları Birliği Başkanı sayın Erdoğan ÇOLAK ortak açıklamaya bu aşamada katılamayacaklarını ifade etmiştir.

Yapılan değerlendirme toplantısı sonucunda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin KORAMAZ, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan ADIYAMAN, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre KARTALOĞLU ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)  Başkanı Atilla ATAÇ merkez kurulları adına ortak açıklama kararı almışlardır.      

Ülkemizdeki bütün illerde destek verecek bütün akademik meslek odaları, barolar ve en geniş demokrasi bileşenleri ile birlikte  “meslek kuruluşu yasalarımıza” müdahaleye karşı demokratik tepkimizi güçlü biçimde göstereceğimizi ifade eden aşağıdaki basın açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz!

Meslek Odaları meslek sahibi olmuş milyonlarca insanı temsil eden Anayasal kurumlardır. Anayasanın 135. Maddesi, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.” diye tanımlamış ve anayasal güvence altına almıştır.

Anayasal kurum olarak meslek mensuplarımızın çıkarlarını ve milyonlarca yurttaşımızın kamusal haklarını koruma misyonumuzun yok sayılması, sadece yetkilerin kısıtlanması ve seçim sistemine müdahale için gündeme getirilmesi manidardır.

Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme varken, bunlar yerine birlik ve odalarımızın yapısına ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Bu itirazlarımızı bütün üyelerimiz, iş bulamadığı için mesleğe adım atamayan meslek mensuplarımız ve kamusal haklarını korumak için çabaladığımız yurttaşlarımızla birlikte bütün demokratik kanalları kullanarak yapacak ve girişimi durdurmak için çalışacağız. Kamuoyuna saygılarımızla,                                                             

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB