Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu’nun, TTB Merkez Konseyi’nin yeni üyelerinin belirlendiği Genel Kurulu’ndan sonraki ilk toplantısı 8 Eylül’de Ankara’da TTB binasında yapıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın da katıldığı ve önümüzdeki dönemde TTB Merkez Konseyi’nin Halk Sağlığı Kolu’ndan beklentilerini paylaştığı toplantıda Kolun geçmiş dönem çalışmaları ve sonuçları gözden geçirildi; yeni dönemde yapılacak çalışmalar planlandı. Ayrıca katılım sağlayan tabip odalarındaki halk sağlığı ve çevre komisyonlarının çalışmaları ve gündemleri paylaşıldı.

Toplantıda Halk Sağlığı Kolu’nun önümüzdeki dönem Yürütme Kurulu üyeleri olarak; Dr. Nilay Etiler, Dr. Mehtap Türkay, Dr. Emel İrgil, Dr. Ahmet Soysal, Dr. Yeşim Yasin, Dr. Beyhan Özyurt, Dr. Nasır Nesanır belirlendi. Nilay Etiler kol başkanı, Nasır Nesanır ise kol sekreteri olarak görev aldılar. Yürütme Kurulu üyeleri arasında halk sağlığı konu başlıkları ile ilgili görev bölümü yapıldı.

Daha sonra gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi. Bu yıl otuzuncusu yapılacak olan ve tıp fakültelerinin halk sağlığı anabilim dallarında eğitimini sürdüren tıpta uzmanlık öğrencisi asistan hekimlerin katılımı ile gerçekleştirilen TTB Gezici Eğitim Semineri’nin “Zoonozlar ve Çevre” teması ile gerçekleştirilmesine karar verildi. Önümüzdeki dönem gıda güvenliği ile ilgili bir çalıştay yapılmasına, asistan hekimlere yönelik kursların planlanmasına, aşı konusunda çalışmaların sürdürülmesine, ayrıca önümüzdeki dönem sağlık politikaları konusunda çalışmalara daha ağırlık verilmesine karar verildi.